ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА


Вътрешен номер в системата: 21

Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2018-0002

Началната дата: 24.01.2018 13:44

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Предметът на настоящата обществена поръчка е “Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Бяла за 2018 г. - по 3 (три) обособени позиции”. Предметът на обществената поръчка е разделен на 3 (три) обособени позиции, както следва: 1. ОП № 1: „Доставка на психиатрични медикаменти“ с 67 ном. единици; 2. ОП № 2 „Доставка на други медикаменти“ с 30 ном. единици; 3. ОП № 3 „Доставка на медицински консумативи“ с 34 ном. единици; Количествата, съгласно техническата спецификация, са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълен обем. Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява прогнозното количество за всеки продукт от техническата спецификация в зависимост от конкретните нужди на лечебното заведение за периода на действие на сключения договор за обществена поръчка. Срокът, за който се сключва договорът за обществена поръчка по всяка обособена позиция, е 12 месеца, считано от датата на сключване на договора.

Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 24 Януари 2018 - 13:47
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 24 Януари 2018 - 13:50
 • Документация -1 стр.-утвърдена - Публикувано на: 24 Януари 2018 - 13:53
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ - Публикувано на: 24 Януари 2018 - 13:54
 • ОБРАЗЦИ - Публикувано на: 24 Януари 2018 - 13:55
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 16 Април 2018 - 12:02
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 06 Март 2018 - 14:11
 • Съобщение по чл.57,ал.3 от ППЗОП-Покана - Публикувано на: 06 Март 2018 - 14:13
 • Протокол№2 - Публикувано на: 16 Март 2018 - 13:02
 • Доклад окончателен на комисията -утвърден 16.03.2018 - Публикувано на: 16 Март 2018 - 13:04
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 1-16.03.2018-за избор на изпълнител - Публикувано на: 16 Март 2018 - 13:06
 • Договори и споразумения по ОП
 • ДОГОВОР №1 от 02.04.2018 год. - Публикувано на: 16 Април 2018 - 12:06
 • ДОГОВОР №2 от 02.04.2018 год. - Публикувано на: 16 Април 2018 - 12:15
 • ДОГОВОР №3 от 02.04.2018 - Публикувано на: 16 Април 2018 - 12:20
 • Техническо предложение по ОП №1 - Публикувано на: 16 Април 2018 - 12:30
 • Техническо предложение по ОП №2 - Публикувано на: 16 Април 2018 - 12:55
 • Ценово предложени епо ОП№1 - Публикувано на: 16 Април 2018 - 13:00
 • Ценово предложение по ОП №2 - Публикувано на: 16 Април 2018 - 13:10
 • Техническо предложение по ОП №3 - Публикувано на: 16 Април 2018 - 13:20
 • Ценово предложение по ОП №3 - Публикувано на: 16 Април 2018 - 13:26
 • Приключване и прекратяване
 • Приключил договор №1-доставка на психиатрични медикаменти - Публикувано на: 03 Април 2019 - 13:00
 • Приключил договор №2-Доставка на други медикаменти - Публикувано на: 03 Април 2019 - 13:15
 • Приключил договор №3-Доставка на медицински консумативи - Публикувано на: 03 Април 2019 - 13:18
 • Плащания
 • Инф.за дост.и плащ.м.април 2018-на псих.медикаменти - Публикувано на: 08 Май 2018 - 13:01
 • Инф.за дост.и плащ.м.април 2018 на др.мед. - Публикувано на: 08 Май 2018 - 13:06
 • Инф.за дост.и плащ.м.април 2018 на мед.консумативи - Публикувано на: 08 Май 2018 - 13:08
 • Инф.за дост.и плащ.м.април 2018 г.на млечни продукти - Публикувано на: 08 Май 2018 - 13:34
 • Инф.за дост.и плащ.м.май 2018 на псих.медикаменти - Публикувано на: 08 Юни 2018 - 09:20
 • Инф.за дост.и плащ.м.май 2018 на др.медикаменти - Публикувано на: 08 Юни 2018 - 09:21