ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА


Вътрешен номер в системата: 24

Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2019-0003

Началната дата: 15.04.2019 10:12

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


 

Предметът на настоящата обществена поръчка е “Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на  Държавна психиатрична болница гр. Бяла за 2019 г. - по 3 (три) обособени позиции”.

 Предметът на обществената поръчка  е разделен на 3 (три) обособени позиции, както следва:

1. Обособена позиция № 1: „Доставка на психиатрични медикаменти“, с включени в обхвата на обособената позиция 67 номенклатурни единици;

2. Обособена позиция № 2 „Доставка на други медикаменти“, с включени в обхвата на обособената позиция 30 номенклатурни единици;

3. Обособена позиция № 3 „Доставка на медицински консумативи“, с включени в обхвата на обособената позиция 34 номенклатурни единици.

 

Правно основание: Настоящата процедура (по вид - „публично състезание“) се открива и провежда по реда на глава двадесет и пета от Закона за обществените поръчки, на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2 от ЗОП.

ени  в обхвата

Договори и споразумения по ОП
 • Договор №2-04.06.2019 ЗА ДОСТАВКА НА ПСИХИАТРИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 13:11
 • Спецификация към договор №2-04.06.2019 - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 13:12
 • Договор №3-04.06.2019 ЗА ДОСТАВКА НА ДРУГИ МЕДИКАМЕНТИ - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 13:14
 • Спецификация към договор №3-04.06.2019 - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 13:15
 • ДОГОВОР №4-04.06.2019-ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 13:17
 • Спецификация към Договор №4-04.06.2019 - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 13:18
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 15 Април 2019 - 11:50
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 15 Април 2019 - 11:52
 • Документация -1 стр. - Публикувано на: 15 Април 2019 - 11:54
 • Документация - Публикувано на: 15 Април 2019 - 11:55
 • Тех.спец.-Приложение №ТС1 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 11:56
 • Тех.спец.-Приложение №ТС2 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 11:57
 • Тех.спец.-Приложение №ТС3 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 11:58
 • Проект на договор - Публикувано на: 15 Април 2019 - 11:59
 • Тех.предложение -Обр.3.1 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:05
 • Тех.предл.към Обр.3.1 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:06
 • Тех.предложение-Обр.3.2 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:07
 • Тех.предл.към Обр.3.2 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:08
 • Тех.предложение -Обр.3.3 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:09
 • Тех.предл.към Обр.3.3 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:10
 • Образец 4 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:15
 • Ценово предложение-Обр.5 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:17
 • Ценово предложение -Обр.5.1 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:18
 • Ценово предложение-Обр.5.2 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:19
 • Ценово предложение-Обр.5.3 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:20
 • Образец 6-Декларация чл.59 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:21
 • Образец №2-ESPD - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:22
 • Опис на документите -Обр.№1 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 13:00
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 13:20
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 09 Май 2019 - 14:37
 • Протоколи
 • Протокол №1-09.05.2019 - Публикувано на: 09 Май 2019 - 14:36
 • Протокол №2-14.05.2019 - Публикувано на: 16 Май 2019 - 12:20
 • Протокол по чл.181 ,ал.4 от ЗОП-утвърден на 16.05.2019 - Публикувано на: 16 Май 2019 - 12:22
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител-16.05.2019 - Публикувано на: 16 Май 2019 - 12:24