ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА


Вътрешен номер в системата: 27

Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2020-0001

Началната дата: 08.06.2020 09:03

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите  на Държавна психиатрична болница гр.Бяла за 2020 г. -по4/ четири /обособени  позиции.Обособена позиция №1:Доставка на  психиатрични медикаменти с 57 номеклатурни единици;Обособена позиция  №2:Доставка  на други медикаменти с 29  номенклатурни единици;Обособена позиция №3:Доставка на медицински консумативи с 34 номенклатурни единици;Обособена позиция №4:Доставка на транквилизатори с 6 номенклатурни единици.

Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 08 Юни 2020 - 11:43
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 08 Юни 2020 - 11:45
 • Документация -1 стр. - Публикувано на: 08 Юни 2020 - 11:46
 • Документация - Публикувано на: 08 Юни 2020 - 12:21
 • Образец 1-Опис на документи - Публикувано на: 08 Юни 2020 - 12:23
 • Техническа спецификация-Прил. ТС1 - Публикувано на: 08 Юни 2020 - 12:24
 • Техническа спецификация-При.ТС2 - Публикувано на: 08 Юни 2020 - 12:25
 • Техническа спецификация-Прил.ТС3 - Публикувано на: 08 Юни 2020 - 12:26
 • Техническа спецификация-Прил.ТС4 - Публикувано на: 08 Юни 2020 - 12:27
 • Проекто-договор - Публикувано на: 08 Юни 2020 - 12:28
 • Образец 3.1-Предложение за изпълнение - Публикувано на: 08 Юни 2020 - 12:29
 • Приложение 3.1 към Образец 3.1 - Публикувано на: 08 Юни 2020 - 12:30
 • Образец 3.2-Предложение за изпълнение - Публикувано на: 08 Юни 2020 - 12:31
 • Приложение 3.2 към Образец 3.2 - Публикувано на: 08 Юни 2020 - 12:32
 • Образец 3.3-Предложение за изпълнение - Публикувано на: 08 Юни 2020 - 12:33
 • Приложение 3.3 към Образец 3.3 - Публикувано на: 08 Юни 2020 - 12:34
 • Образец 3.4-Предложение за изпълнение - Публикувано на: 08 Юни 2020 - 12:35
 • Приложение 3.4 към Образец 3.4 - Публикувано на: 08 Юни 2020 - 12:36
 • Образец 4-Конфедициалност - Публикувано на: 08 Юни 2020 - 12:37
 • Образец 5-Ценово предложение - Публикувано на: 08 Юни 2020 - 12:38
 • Образец 5.1-Ценово предложение по ОП1 - Публикувано на: 08 Юни 2020 - 12:39
 • Образец 5.2-Ценово предложение по ОП2 - Публикувано на: 08 Юни 2020 - 12:40
 • Образец 5.3-Ценово предложение по ОП3 - Публикувано на: 08 Юни 2020 - 12:41
 • Образец 5.4-Ценово предложение по ОП4 - Публикувано на: 08 Юни 2020 - 12:42
 • Образец 6-Декларация по чл.59,ал.1,т.3 от ЗМИП - Публикувано на: 08 Юни 2020 - 12:44
 • Образец 2-ЕЕДОП - Публикувано на: 08 Юни 2020 - 12:45
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 09 Септември 2020 - 16:00
 • Покана за ценово отваряне
 • ПОКОНА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - Публикувано на: 10 Юли 2020 - 12:52
 • Протоколи
 • Протокол №1-01.07.2020 - Публикувано на: 01 Юли 2020 - 13:14
 • Протокл №2-09.07.2020 - Публикувано на: 10 Юли 2020 - 12:51
 • ПРОТОКОЛ №3-15.07.2020 - Публикувано на: 15 Юли 2020 - 17:18
 • ПРОТОКОЛ №4-23.07.2020 - Публикувано на: 23 Юли 2020 - 16:00
 • ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.181, АЛ.4 ОТ ЗОП - Публикувано на: 23 Юли 2020 - 16:10
 • Решения за избор на изпълнител
 • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ - Публикувано на: 23 Юли 2020 - 16:15
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор №3-доставка на психиатрични медикаменти - Публикувано на: 09 Септември 2020 - 16:10
 • Спецификация към Договор №3 по ОП1 - Публикувано на: 09 Септември 2020 - 16:12
 • Договор №4-доставка на други медикаменти - Публикувано на: 09 Септември 2020 - 16:13
 • Спецификация към Договор №4 по ОП2 - Публикувано на: 09 Септември 2020 - 16:14
 • Договор №5-Доставка на медицински консумативи - Публикувано на: 09 Септември 2020 - 16:15
 • Спецификация към Договор №5 по ОП3 - Публикувано на: 09 Септември 2020 - 16:16
 • Договор №6-Доставка на транквилизатори - Публикувано на: 09 Септември 2020 - 16:18
 • Спецификация към Договор №6 по ОП4 - Публикувано на: 09 Септември 2020 - 16:20
 • Приключване и прекратяване
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР №3-псих.медикаменти - Публикувано на: 30 Август 2021 - 08:17
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР №4-доставка на други медикаменти - Публикувано на: 30 Август 2021 - 09:40
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР №5 Доставка на мед.консумативи - Публикувано на: 30 Август 2021 - 09:42
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР №6-Доставка на транквилизатори - Публикувано на: 30 Август 2021 - 09:43
 • Вътрешен номер в системата: 26

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2019-0005

  Началната дата: 13.11.2019 12:02

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДОСТАВКА АНА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ -300000 Л +/- 20% ,ЗА ТРИ ГОДИНИ

  Договори и споразумения по ОП
 • БОРСОВ ДОГОВОР №43 от 20.11.2019 - Публикувано на: 02 Декември 2019 - 10:59
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 13 Ноември 2019 - 12:43
 • Решение №5 - Публикувано на: 13 Ноември 2019 - 12:30
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - Публикувано на: 02 Декември 2019 - 10:58
 • Спецификация №1 - Публикувано на: 02 Декември 2019 - 11:07