ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9035400

Началната дата: 31.10.2014 08:00

Вид на поръчката: Публична покана


Процедура  за събиране  на  оферти с публична покана  ,тяхното разглеждане  и оценяване  с предмет:”ДОСТАВКА НА БОЛНИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПБ-БЯЛА”

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана се провежда на основание чл.14, ал.4, т.2 и чл.101а  от ЗОП.

Възложител на процедурата по реда на чл.14, ал.4, т.2 и чл. 101а от глава осем „а“ от Закона за обществените поръчки е Държавна психиатрична болница-Бяла, представлявано от Директора Д-р Олег Цветанов Церовски.

Предмет на обществената поръчка: „ Доставка на болнично обзавеждане", за нуждите на Държавна психиатрична болница, гр.Бяла

Прогнозна стойност на поръчката: Максималната допустима стойност за изпълнение на поръчката не може да надвишава сумата от 28500,00 лв. (двадесет и осем хиляди и петстотин лева) без ДДС.Сумата с ДДС е 34200,00 лв. Плащанията са по банков път, съгласно условията на проекта на договора. Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС и се оферира от участника в ценовата оферта.

Документация
 • Покана - Публикувано на: 31 Октомври 2014
 • Обявление - Публикувано на: 31 Октомври 2014
 • Документация - Публикувано на: 31 Октомври 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Обобщена информация по чл.44, ал.10 от ЗОП - Публикувано на: 20 Декември 2014
 • Протоколи
 • Протокол Решение - Публикувано на: 13 Ноември 2014
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 20 Ноември 2014
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9029009

  Началната дата: 08.05.2014 08:00

  Вид на поръчката: Публична покана


  Ремонт на източна и западна фасада на централна болнична сграда и покривна конструкция на северно и южно крило на ДПБ - г. Бяла по проект Красива България

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 21 Май 2014
 • Количеств.стойност.сметка към Договор - Публикувано на: 21 Май 2014
 • Документация
 • Споразумение за фин. рамка - Публикувано на: 08 Май 2014
 • Заповед - Публикувано на: 08 Май 2014
 • Покана - Публикувано на: 08 Май 2014
 • Гаранции изпълнение
 • Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение - Публикувано на: 15 Април 2015
 • Протоколи
 • Протокол за избор на изпълнител - Публикувано на: 16 Май 2014
 • Протокол за годност на обекта - Публикувано на: 13 Октомври 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Обобщена информация по чл. 44, ал.10 ЗОП - Публикувано на: 27 Март 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2014-0003

  Началната дата: 25.11.2014 08:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Дизел за отопление червен маркиран -10 ppm E5 за изгаряне в стационарната горивна инсталация на ДПБ-Бяла. Количеството на стоката следва да отговаря на изискванията на БДС. Всяка доставка да бъде придружена с пълен комплект документи на фирмата доставчик.

  Договори и споразумения по ОП
 • Борсов договор - Публикувано на: 04 Декември 2014
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 04 Декември 2014
 • Спецификация към договор - Публикувано на: 04 Декември 2014
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 25 Ноември 2014
 • Плащания
 • Плащане за м. декември - Публикувано на: 05 Януари 2015
 • Плащане за м. януари - Публикувано на: 04 Февруари 2015
 • Плащане за м. февруари - Публикувано на: 05 Март 2015
 • Плащане за м. март - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Плащане за м. октомври - Публикувано на: 11 Ноември 2015
 • Плащане за м. ноември - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за приключил договор - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2014-0002

  Началната дата: 24.11.2014 00:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


   
   
  Доставката, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е „Доставка на хранителни продукти за Държавна психиатрична болница- Бяла по обособени позиции”: Обособена позиция № 1 – Хляб и хлебни изделия Обособена позиция № 2 – Пресни плодове и зеленчуци Обособена позиция № 3 – Консерви Обособена позиция № 4 – Месо, риба и месни продукти Обособена позиция № 5 – Мляко и млечни продукти Обособена позиция № 6 – Други хранителни продукти и подправки.
  Документация
 • Обявление - Публикувано на: 24 Ноември 2014
 • Решение - Публикувано на: 24 Ноември 2014
 • Документация - Публикувано на: 24 Ноември 2014
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение по чл. 69, ал.3, ЗОП - Публикувано на: 01 Февруари 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 14 Януари 2015
 • Протокол по чл. 72 ЗОП - Публикувано на: 06 Януари 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 24 Февруари 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Сключени Договори - Публикувано на: 20 Март 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за приключили договори - Публикувано на: 08 Април 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение - Публикувано на: 08 Април 2016
 • Гаранция за Участие
 • Гаранции за участие - Публикувано на: 21 Март 2015
 • Плащания
 • Плащане за м. март 15 - Публикувано на: 01 Април 2015
 • Плащане за м.април - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Плащане за м.май - Публикувано на: 05 Юни 2015
 • Плащане за м.юни - Публикувано на: 06 Юли 2015
 • Плащане за м.юли - Публикувано на: 06 Август 2015
 • Плащане за м.август - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Плащане за м.септември - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Плащане за м.октомври - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Плащане за м.ноември - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане за м.декември - Публикувано на: 08 Януари 2016
 • Плащане за м.януари - Публикувано на: 05 Февруари 2016
 • Плащане за м.февруари - Публикувано на: 07 Март 2016
 • Плащане за м.март 16 - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2014-0001

  Началната дата: 10.02.2014 08:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2015 ГОДИНА (12 МЕСЕЦА)КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1-ПСИХИАТРИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2-ДРУГИ МЕДИКАМЕНТИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3-КОНСУМАТИВИ МЕДИЦИНСКИ

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 02 Юни 2014
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 02 Юни 2014
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 10 Февруари 2014
 • Решение АОП - Публикувано на: 10 Февруари 2014
 • Обявление - Публикувано на: 10 Февруари 2014
 • Документи - образци - Публикувано на: 10 Февруари 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за приключил договор - Публикувано на: 04 Юни 2015
 • Информация за приключил договор по обособ.поз.1 - Публикувано на: 05 Юни 2015
 • Информация за приключил договор по обособ.поз.2 - Публикувано на: 05 Юни 2015
 • Информация за приключил договор по обособ.по.3 - Публикувано на: 05 Юни 2015
 • Протоколи
 • Протокол по чл. 72 ЗОП - Публикувано на: 07 Април 2014
 • Плащания
 • Плащания за м.юни - м.септември 14 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Плащане за м.октомври 14 - Публикувано на: 01 Ноември 2014
 • Плащане за м.ноември 14 - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • Плащане за м.декември 14 - Публикувано на: 05 Януари 2015
 • Плащане за м.януари 15 - Публикувано на: 04 Февруари 2015
 • Плащане за м.февруари 15 - Публикувано на: 05 Март 2015
 • Плащане за м.март 15 - Публикувано на: 05 Април 2015
 • Плащане за м.април 15 - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Плащане за м.май 15 - Публикувано на: 05 Юни 2015
 • Пълна справка на плащанията - Публикувано на: 14 Май 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2013-0002

  Началната дата: 14.10.2014 08:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  оставка на хранителни продукти по обосовени позиции : -Обособена позиция №1-Хляб и закуски -Обособена позиция №2-Пресни плодове и зеленчуци -Обособена позиция №3-Консерви -Обособена позиция №4-Месо и местни продукти -Обособена позиция №5-Риба и рибни продукти -Обосовена позиция №6-Мляко и млечни продукти -Обособена позиция №7-Други хранителни продукти и подправки

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 07 Януари 2014
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 14 Октомври 2014
 • Решение АОП - Публикувано на: 14 Октомври 2014
 • Обявление - Публикувано на: 14 Октомври 2014
 • Плащания
 • Плащане до 30 септември 2014 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Плащане за м. октомври - Публикувано на: 01 Ноември 2014
 • Плащане за м. ноември - Публикувано на: 13 Декември 2014
 • Плащане за м. декември - Публикувано на: 05 Януари 2015
 • Плащане за м. януари - Публикувано на: 05 Февруари 2015
 • Плащане за м. февруари - Публикувано на: 05 Март 2015
 • Плащане за м. март - Публикувано на: 01 Април 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол по чл. 72 ЗОП - Публикувано на: 11 Декември 2013
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за приключени договори - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение - Публикувано на: 14 Април 2015