ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9052874

Началната дата: 14.04.2016 08:00

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


На основание чл.14,ал.4,т.1 от ЗОП и Споразумение №РД09-22,за съвместен проект с МТСП ,от 10.03.2016 год.,във връзка с реализация на Проект "Красива България"-ДПБ-Бяла стартира публична покана за събиране на оферти за обект"Ремонт на второ мъжко и четвърто мъжко отделени на ДПБ-Бяла"
 
Договори и споразумения по ОП
 • ДОГОВОР №9/25.05.2016 - Публикувано на: 26 Май 2016
 • KSS - Публикувано на: 26 Май 2016
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Документация - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Условия - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Заповед - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Съобщения до медиите - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Обобщена информация по чл.230,ал.1,т.7 от ЗОП - Публикувано на: 31 Януари 2017
 • Информация по чл. 44, ал.3 т.1
 • Обобщена информация по чл.44,ал.10 от ЗОП-за 2016 година - Публикувано на: 31 Януари 2017
 • Протоколи
 • Протокол за годност на обекта - Публикувано на: 05 Октомври 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 10 Май 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9050016

  Началната дата: 01.02.2016 08:00

  Вид на поръчката: Публична покана


  СМР на Първо женско отделение и Първо мъжко отделение на Държавна психиатрична болница- Бяла”, във връзка с  изпълнението  на проект ”Подобряване  на качеството на лечебния процес за пациентите  на Държавна психиатрична болница-Бяла чрез подобряване на материално -техническата база”,изпълняван  от ДПБ-Бяла   в рамките   по Програма  BG 07 „Инициатива  за обществено здраве”,осъществявана  с финансовата  подкрепа  на ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014 

  Документация
 • Публична покана АОП - Публикувано на: 01 Февруари 2016
 • Документация - Публикувано на: 01 Февруари 2016
 • Съобщение до медии - Публикувано на: 01 Февруари 2016
 • Обобщена информация по чл.230,ал.1,т.7 от ЗОП - Публикувано на: 31 Януари 2017
 • Протоколи
 • Приемо -предавателен протокол-СМР - Публикувано на: 03 Юни 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол Решение - Публикувано на: 14 Март 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 04 Април 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Инф.за осв.на гар.за авансово плащане - Публикувано на: 03 Юни 2016
 • Инф.за осв.на гаранция за изпълнение - Публикувано на: 03 Август 2016
 • Информация по чл. 44, ал.3 т.1
 • Обобщена инф.по чл.44,ал.10 от ЗОП ЗА 2016 Г. - Публикувано на: 31 Януари 2017
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2016-0004

  Началната дата: 30.12.2016 10:48

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПБ-БЯЛА

  100000 Л ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА

  Договори и споразумения по ОП
 • Борсов договор №17/11.01.2017-доставка на гориво за отопление - Публикувано на: 17 Януари 2017
 • Спецификация към борсов договор - Публикувано на: 17 Януари 2017
 • Документация
 • РЕШЕНИЕ - Публикувано на: 30 Декември 2016
 • Решение №4 за откриване - Публикувано на: 30 Декември 2016
 • Обявление за възлагане - Публикувано на: 17 Януари 2017
 • Плащания
 • Инф.за дост.и плащане м.януари 2017 на гориво за отопление - Публикувано на: 13 Февруари 2017
 • Инф.за дост.и плащ.м.февруари 2017 на гориво за отопление - Публикувано на: 07 Март 2017
 • Инф.за дост.и плащ.м.март 25017 на гориво за опотление - Публикувано на: 06 Април 2017
 • Инф.за дост.и плащ.м.април 2007-гориво за отопление - Публикувано на: 02 Май 2017 - 15:00
 • Инф.за дост.и плащ.м.септември 2017-гориво за отопление - Публикувано на: 11 Октомври 2017 - 09:20
 • Инф.за дост.и плащ.м.ноем.2017 на гориво за отопление - Публикувано на: 08 Декември 2017 - 11:31
 • Инф.за дост.и плащ.м.януари 2018 на гориво за отопление - Публикувано на: 07 Февруари 2018 - 11:18
 • Инф.за дост.и плащ.м.март 2018 на месо - Публикувано на: 16 Април 2018 - 12:39
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор за общ.поръчка - Публикувано на: 23 Януари 2018 - 11:20
 • Вътрешен номер в системата: 16

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2016-0003

  Началната дата: 17.11.2016 14:07

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Документация
 • РЕШЕНИЕ - Публикувано на: 17 Ноември 2016
 • ОБЯВЛЕНИЕ - Публикувано на: 17 Ноември 2016
 • Документация по обществената поръчка - Публикувано на: 17 Ноември 2016
 • Образци по обществената поръчка - Публикувано на: 17 Ноември 2016
 • Одобрена документация - Публикувано на: 17 Ноември 2016
 • Доклад окончателен на комисията-утвърден -23.12.2016 - Публикувано на: 23 Декември 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение по чл.57,ал.3 от ППЗОП - Публикувано на: 12 Декември 2016
 • Протоколи
 • Протокол по чл.103, ал.3 - Публикувано на: 12 Декември 2016
 • Протокол на комисията -2-приключил на 22.12.2016 - Публикувано на: 23 Декември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 1-23.12.2016-за избор на изпълнител - Публикувано на: 23 Декември 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор №1/23.01.2017-дост.на псих.медикаменти - Публикувано на: 25 Януари 2017
 • Договор №2/23.01.2017-дост.на др.медикаменти - Публикувано на: 25 Януари 2017
 • Договор№3/12.01.2017-дост.на мед.консумативи - Публикувано на: 25 Януари 2017
 • Тех.пред.по ОП-1 - Публикувано на: 25 Януари 2017
 • Тех.пред.по ОП-2 - Публикувано на: 25 Януари 2017
 • Тех.пред.по ОП-3 - Публикувано на: 25 Януари 2017
 • Ценово предложение-1 - Публикувано на: 25 Януари 2017
 • Ценово предложение-2 - Публикувано на: 25 Януари 2017
 • Ценово предложение-3 - Публикувано на: 25 Януари 2017
 • Цен.пред.по ОП№1/8.1 - Публикувано на: 25 Януари 2017
 • Цен.пред.по ОП№2/8.2 - Публикувано на: 25 Януари 2017
 • Цен.пред.по ОП№3/8.3 - Публикувано на: 25 Януари 2017
 • Обявление за възлагане - Публикувано на: 25 Януари 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор за общ. поръчка-Дог.№3-ДОСТ.НА МЕД.КОНСУМАТИВИ - Публикувано на: 23 Януари 2018 - 14:00
 • Обявлени за прикл.Дог.№1-Дост.на псих.медикаменти - Публикувано на: 24 Януари 2018 - 10:51
 • Обявление за прикл.Дог.№2 за дост.на други медикаменти - Публикувано на: 24 Януари 2018 - 10:53
 • Гаранции изпълнение
 • Инф.за освоб.на гаранция за изпълнение по Дог.№3/12.01.2017 - Публикувано на: 18 Януари 2018 - 15:12
 • Плащания
 • Инф.за дост.и плащ.на медикаменти м.февруари 2017 - Публикувано на: 07 Март 2017
 • Инф.за дост.и плащ.на мед.консумативи м.февруари2017 - Публикувано на: 07 Март 2017
 • Инф.за дост.и плащ.на психиатр.мед. и др.м.март 2017 - Публикувано на: 06 Април 2017
 • Инф.за дост.и плащ.на псих.мед.и др.м.април 2017 - Публикувано на: 02 Май 2017 - 14:00
 • Инф.за дост.и плащ.на псих.медикаменти за м.май 2017 - Публикувано на: 08 Юни 2017 - 09:00
 • Инф.за дост.и плащ.м.юни 2017 на медикаменти - Публикувано на: 04 Юли 2017 - 08:00
 • Инф.за дост.и плащ.м.юни 2017 на медиц.консумативи - Публикувано на: 04 Юли 2017 - 08:00
 • Инф.за дост.и плащ.м.юли 2017 на псих.медикаменти - Публикувано на: 09 Август 2017 - 10:20
 • Инф.за дост.и плащ.м.август 2017 на псих.и др.медикаменти - Публикувано на: 14 Септември 2017 - 12:00
 • Инф.за дост.и плащ.м.септември 2017-медикаменти - Публикувано на: 11 Октомври 2017 - 09:15
 • Инф.за дост.и плащ.м.октомври 2017 -медикаменти - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 13:32
 • Инф.за дост.и плащ.м.октомври 2017 на мед.консумативи - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 13:33
 • Инф.за дост.и плащ.м.ноем.2017 на медикаменти - Публикувано на: 08 Декември 2017 - 11:32
 • Инф.за дост.и плащ.м.ноем.2017 на мед.консумативи - Публикувано на: 08 Декември 2017 - 11:33
 • Инф.за дост.и плащ.м.декември 2017 на медикаменти - Публикувано на: 08 Януари 2018 - 09:00
 • Инф.за дост.и плащ.м.януари 2018 на медикаменти - Публикувано на: 07 Февруари 2018 - 11:27
 • Инф.за дост.и плащ.м.януари 2018 на мед.консумативи - Публикувано на: 07 Февруари 2018 - 11:28
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2016-0002

  Началната дата: 14.04.2016 14:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за доставка на медицинско оборудване и медицинска техника за нуждите на Държавна психиатрична болница гр.Бяла. Във връзка с изпълнението на проект”Подобряване на качеството на лечебния процес за пациентите на Държавна психиатрична болница-Бяла чрез подобряване на материално -техническата база”,изпълняван от ДПБ-Бяла в рамките на Норвежкия финансов механизъм(2009-2014 г.). Осигуряване на ново оборудване и медицинска техника ще се оптимизира процесът на медицинско обслужване, което ще повиши качеството на предлаганите медицински услуги ."Болнично легло: Едносекционентационарно легло Решетъчна рамка 2,00/0,90 " "Дюшек: Едносекционен;Водонепроницаемoст Повърхността е подходяща за измиване 2,00/0,88/0,12 " "Кушетка за прегледи: ""Анти-бактериална дамаска, имитация на кожа покриваща дунапренова пяна с висока плътност Здрав и ергономичен дизайн с регулиране на гръбната секция от 0° до 48° Стоманена конструкция покрита с епоксидна прахова боя, устойчива на корозия Размери ( W x L x H ): 60 x 190 x 65 cm Двусекционна " "Професионална медицинска теглилка: ""механична •/или еквивалент/ Отговаря на изискванията за метрологичен контрол и калибрация съгласно българското законодателство - бр. " Телескопичен ръстомер: Обхват на измерване: 60-200cm. "Двоен шкаф за медикаменти ""Размери: (Д/Ш/В) 900/400/1850 мм - Брой на рафтовете : 3 броя - Стъклени крила с ключалка, за ограничаване на достъпа - Шкаф с ключалка, за ограничаване на достъпа - Изцяло метален корпус: прахово боядисана конструкция от желязна ламарина, позволяваща ежедневно почистване" "Двоен гардероб за медицински кабинет ""Изцяло метален корпус:боядисана конструкция от желязна ламарина, позволяваща ежедневно почистване. - Размери:(Д/Ш/В) 900/400/1990 мм - Удобен шкаф, с две плътни врати от ПДЧ - Брой на рафтовете - 2 броя + стойка за висящи дрехи" "Медицински спешен шкаф ""Изработен от ламинирани дървени плоскости и стъкло. Със заключване на двата сектора. Размери:(Д/Ш/В) 900/410/1810 мм" "Гардероби болнично бельо ""Здрава метална конструкция, фабрично заварена, с 4 секции. Дебелина на ламарината: 0,7 mm Прахово боядисан Рафт: не Заключване: ключалка тип пощенски ключ или ключалка за катинар Отвори за вентилация Пластмасови крачета: 4 броя (Д/Ш/В) 900/400/1850 мм" Манипулационна маса Размери 70 /50/80 см.( ± 5см). Шкафове за чиста посуда - горни: Дължина: 100 см. / Широчина: 55 см. / Височина 90 см Шкафове за чиста посуда- долни: Дължина: 80 см. / Широчина: 40 см. / Височина 90 см "Количка за мръсно бельо без остри ръбове, подходяща за извършване на дезинфекция " Количка за опасни отпадъци без остри ръбове, подходяща за извършване на дезинфекция "Стойка за инфузия с ченири куки ""• Да бъде изработена от неръждаема стомана • Да бъде подвижна • Да бъде със спирачка • Да може да се регулира височината • Да има възможност за окачване на 2 сака и 2 банки""" СИСТЕМИ ЗА КОМПЮТЪРНА ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФИЯ /дигитален мин.42 канален ЕЕГ апарат/ "Общомедицинска многофункционална количка "" - метална конструкция неръждавейка -4 бр. колелца със стопер - мин. 2 чекмеджета -мин.2 бр. рафтове - Д х Ш х В: 650 х 450 х 900 мм; " "Класически сух стерилизатор с модерен и ергономичен дизайн. Функционални характеристики: - Таймер за настройване на желаното време за стерилизация - Обем мин.18 литра - Вътрешни размери: 375 х 230 х h200мм - Външни размери: 440 х 310х h 380мм Напълно автоматичен сух стерилизатор с регулируема температурата от 90° до 200°С." "Преносим 12-канален ЕКГ апарат с цветен LCD дисплей/или еквивалент/ ."Монофазен дефибрилатор Моно-фазна, асинхронна, външна дефибрилация .

   

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Решение до АОП - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Обявление - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Документация - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Съобщения до медиите - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение по чл. 69А, ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 17 Май 2016
 • Протоколи
 • Протокол на комисията по чл.72 от ЗОП - Публикувано на: 27 Май 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 17 Май 2016
 • Решение на Възложителя за избор на Изпълнител - Публикувано на: 27 Май 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор №140/17.06.2016 - Публикувано на: 29 Юни 2016
 • Ценова оферта - Публикувано на: 29 Юни 2016
 • Техническо предложение - Публикувано на: 29 Юни 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Информация на гаранция за изпълнение - Публикувано на: 29 Юни 2016
 • Банкова гар.за авансово плащане - Публикувано на: 24 Юни 2016
 • Информация за освоб.на гар. за изпълнение - Публикувано на: 12 Септември 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация на гаранция за изпълнение - Публикувано на: 29 Юни 2016
 • Информация по чл. 44, ал.3 т.1
 • Информация за сключен договор до АОП - Публикувано на: 29 Юни 2016
 • Информация за приключил договор - Публикувано на: 10 Август 2016
 • Обява
 • Информационен бюлетин към 30.06.2016 - Публикувано на: 07 Юли 2016
 • Информационен бюлетин към 30.06.2016 на англ.език - Публикувано на: 21 Юли 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2016-0001

  Началната дата: 11.01.2016 10:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставката на хранителни продукти предмет на възлагане в настоящата поръчка е"ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА-БЯЛА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ": Обособена позиция №1-Хляб и хлебни изделия; Обособена позиция №2-Пресни плодове и зеленчуци; Обособена позиция №3-Консерви; Обособена позиция №4-Месо,риба и месни продукти; Обособена позиция №5-Мляко и млечни изделия; Обособена позиция №6-Други хранителни продукти и подправки;

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Решение АОП - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Обявление - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Документация - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Съобщения до медиите - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Съобщение по чл. 69, ал.3 ЗОП - Публикувано на: 11 Март 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 11 Март 2016
 • Протокол на комисията по чл. 72 от ЗОП - Публикувано на: 01 Април 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за доставка на хранителни продукти - Публикувано на: 01 Април 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 25 Април 2016
 • Договори за доставка на хран.продукти - Публикувано на: 25 Април 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Инф.за приключил Дог.№2-Дост.на хляб и хлебни изделия - Публикувано на: 10 Май 2017 - 15:00
 • Инф.за приключил Договор №3-Доставка на пресни плодове и зеленчуци - Публикувано на: 10 Май 2017 - 15:00
 • Инф.за прикл.Дог.№4 за дост.на мляко и мл.продукти - Публикувано на: 10 Май 2017 - 15:00
 • Инф.за приключил Дог.№5-Доставка на месо,риба и месни продукти - Публикувано на: 10 Май 2017 - 16:00
 • Инф.за приключил Дог.№6-Доставка на др.хр.продукти и подправки - Публикувано на: 11 Май 2017 - 09:14
 • Инф.за приключил Договор №7-Доставка на консерви - Публикувано на: 11 Май 2017 - 09:28
 • Гаранции изпълнение
 • Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение по Договори за доставка на - Публикувано на: 03 Май 2017 - 09:00
 • Гаранция за Участие
 • Информация за освобождаване на гаранция за участие - Публикувано на: 22 Април 2016
 • Плащания
 • Плащане за м.април за доставка на хляб и зак.по Дог. 2 - Публикувано на: 03 Май 2016
 • Плащане за м.април за доставка на мляко и мл.прод.по Дог. 4 - Публикувано на: 03 Май 2016
 • Плащане за м.април за доставка на плодове и зеленчуци.по Дог. 3 - Публикувано на: 03 Май 2016
 • Плащания за м.май за дост.на хляб и закуски - Публикувано на: 08 Юни 2016
 • Плащания за м.май за дост.на зеленчуци - Публикувано на: 08 Юни 2016
 • Плащания за м.май за дост.на млечни прод. - Публикувано на: 08 Юни 2016
 • Плащания за м.май за дост. на месо - Публикувано на: 08 Юни 2016
 • Плащания за м.май за доставка на др.хр.пр. - Публикувано на: 08 Юни 2016
 • Плащания за м.май за дост.на консерви - Публикувано на: 08 Юни 2016
 • Плащания за м.юни за дост.на хляб и зак. - Публикувано на: 08 Юли 2016
 • Плащания за м.юни за дост.на зеленчуци - Публикувано на: 08 Юли 2016
 • Плащания за м.юни за дост.на млеч.прод. - Публикувано на: 08 Юли 2016
 • Плащания за м.юни за дост.на месо и риба - Публикувано на: 08 Юли 2016
 • Плащания за м.юни за дост.на др.хр.продукти - Публикувано на: 08 Юли 2016
 • Плащания за м.юни за дост.на консерви - Публикувано на: 08 Юли 2016
 • Плащания за м.юли за дост.на хляб и закуски - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Плащания за м.юли за дост.на зеленчуци - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Плащания за м.юли за дост.на млечни продукти - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Плащания за м.юли за дост.на месо и риба - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Плащания за м.юли за дост.на др.хран.продукти - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Плащания за м.юли за дост.на консерви - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Плащания за м.август на хляб и закуски - Публикувано на: 01 Септември 2016
 • Плащания за м.август на месо и месни прод. - Публикувано на: 01 Септември 2016
 • Плащания за м.август на зеленчуци - Публикувано на: 01 Септември 2016
 • Плащания за м.август на млечни продукти - Публикувано на: 01 Септември 2016
 • Плащания за м.август на др.хр.продукти - Публикувано на: 01 Септември 2016
 • Плащания за м.август на консерви - Публикувано на: 01 Септември 2016
 • Плащания за м.септември на хляб и закуски - Публикувано на: 03 Октомври 2016
 • Плащания за м.септември на зеленчуци - Публикувано на: 04 Октомври 2016
 • Плащане за м.септември на мляко и мл.пр. - Публикувано на: 04 Октомври 2016
 • Плащания за м.септември на месо - Публикувано на: 04 Октомври 2016
 • Плащания м.септември на др.хр.продукти - Публикувано на: 04 Октомври 2016
 • Плащания за м.септември на консерви - Публикувано на: 04 Октомври 2016
 • Плащания за м.октомври за дост.на хляб и закуски - Публикувано на: 07 Ноември 2016
 • Плащания за м.октомври на зеленчуци и плодове - Публикувано на: 07 Ноември 2016
 • Плащания за м.октомври за дост. на млечни продукти - Публикувано на: 07 Ноември 2016
 • Плания за м.октомври по досттавка на меса - Публикувано на: 07 Ноември 2016
 • Плащания за м.октомври за дост. на др.хр.продукти - Публикувано на: 07 Ноември 2016
 • Плащания за м.октомври за дост.на консерви - Публикувано на: 07 Ноември 2016
 • Плащания за м.ноември за дост.на хляб и закуски - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Плщания за м.ноември за дост.на зелен.и плодове - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Плащания за м.ноемви за дост.на млечни продукти - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Плащане за м.ноември за дост.на месни продукти - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Плащане за м.ноември по дост.на др.хр.продукти - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Плащане за м.ноем. за дост.на консерви - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Плащане за м.декември 2016 на горива за отопление - Публикувано на: 12 Януари 2017
 • Плащане за м.дек.2016 за дост.на хляб и закуски - Публикувано на: 12 Януари 2017
 • Плащане за м.дек.2016 за дост.на зеленчуци - Публикувано на: 12 Януари 2017
 • Плащане за м.дек.2016 за дост.на млечни прод. - Публикувано на: 12 Януари 2017
 • Плащ. за м.дек.2016 за дост.на месо - Публикувано на: 12 Януари 2017
 • Плащ.за дост.м.дек.2016 на др.хр.продукти - Публикувано на: 12 Януари 2017
 • Плащ. за м.дек.2016 по дост.на консерви - Публикувано на: 12 Януари 2017
 • Плащания за м.януари 2017 за дост. на хляб и закуски - Публикувано на: 13 Февруари 2017
 • Плащане за м.януари 2017 за дост.на консерви - Публикувано на: 13 Февруари 2017
 • Плащане за м.януари 2017 за дост.на месни продукти по Дог.№5 - Публикувано на: 13 Февруари 2017
 • Плащане зам-януари 2007 за дост. на др.хр.прод. по Дог.№6 - Публикувано на: 13 Февруари 2017
 • Плащания за м.февруари 2017 за дост.на хляб по Дог.№2 - Публикувано на: 07 Март 2017
 • Плащания за м.февруари 2017 за дост.на зеленчуци по Дог.№3 - Публикувано на: 07 Март 2017
 • Плащания за м.февруари 2017 по дост. на мл.продукти по Дог.№4 - Публикувано на: 07 Март 2017
 • Плащания за м.февруари за дост. на месо по Дог.№5 - Публикувано на: 07 Март 2017
 • Плащания за м.февруари за дост. на др.хр.прод. по Дог.№6 - Публикувано на: 07 Март 2017
 • Плащания за м.февруари 2017 за дост. на консерви по Дог.№7 - Публикувано на: 07 Март 2017
 • Плащания за м.март за доставка на хляб и закуски 2017 - Публикувано на: 06 Април 2017
 • Плащане за м.март за доставка на зеленчуци 2017 - Публикувано на: 06 Април 2017
 • Плащане за м.март за дост.на млечни продукти - Публикувано на: 06 Април 2017
 • Плащане за м.март за дост.на месни продукти - Публикувано на: 06 Април 2017
 • Плащане за м.март за доставка на др.хр. продукти 2017 - Публикувано на: 06 Април 2017
 • Плащане за м.март за дост.на консерви 2017 - Публикувано на: 06 Април 2017
 • Плащане за м.април за доставка на хляб -2017 - Публикувано на: 04 Май 2017 - 11:00
 • Плащане за м.април за дост.на зеленчуци -2017 - Публикувано на: 04 Май 2017 - 11:00
 • Плащане за м.април за дост.на млечни продукти-2017 - Публикувано на: 04 Май 2017 - 11:00
 • Плащане за м.април за дост. на месо-2017 - Публикувано на: 04 Май 2017 - 11:00
 • Плащане за м.април за дост. на др.хр.продукти и подправки-2017 - Публикувано на: 04 Май 2017 - 12:00
 • Плащане за м.април за дост. на консерви-2017 - Публикувано на: 04 Май 2017 - 12:00
 • Плащане за м.май за дост.на хляб и закуски - Публикувано на: 08 Юни 2017 - 09:00