ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9041400

Началната дата: 04.05.2015 08:00

Вид на поръчката: Публична покана


 ” Ремонт на северна фасада на централна болнична сграда на Държавна Психиатрична Болница – Бяла „находящ се в гр.Бяла, ул.”Дряново” № 3 се изпълнява по Проект „Красива България” по Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”

Документация
 • Заповед за откриване на процедура - Публикувано на: 04 Май 2015
 • Покана в АОП - Публикувано на: 04 Май 2015
 • Условия за кандидатстване - Публикувано на: 04 Май 2015
 • Документация - Публикувано на: 04 Май 2015
 • Съобщения до медиите - Публикувано на: 04 Май 2015
 • Ценово предложение - Публикувано на: 10 Юни 2015
 • Техническо предложение - Публикувано на: 01 Юни 2015
 • Количествено стойностна сметка - Публикувано на: 01 Юни 2015
 • Протоколи
 • Протокол съгл.чл.101, ал.4 ЗОП - Публикувано на: 25 Май 2015
 • Протокол за установяване годността за ползване на обекта - Публикувано на: 12 Октомври 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Юни 2015
 • Гаранции изпълнение
 • Информация за връщане на гаранция - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Плащания
 • Авансово плащане - Публикувано на: 13 Юли 2015
 • Плащане - Публикувано на: 12 Септември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Информация по чл. 44, ал.3 т.1
 • Информация по чл. 44 от ЗОП - Публикувано на: 12 Януари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2015-0002

  Началната дата: 10.11.2015 08:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Гориво за опотление за изгаряне в стационарната горивна инсталация на ДПБ-Бяла . Количеството на доставката следва да отговаря на изискванията на БДС.Всяка доставка да бъде придружена с пълен комплект документи на фирмата доставчик. Количеството гориво необходимо за една година

   
  Договори и споразумения по ОП
 • Борсов договор - Публикувано на: 24 Ноември 2015
 • Спецификация - Публикувано на: 24 Ноември 2015
 • Информация за скл.договор в АОП - Публикувано на: 24 Ноември 2015
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 10 Ноември 2015
 • Решение - Публикувано на: 10 Ноември 2015
 • Плащания
 • Плащане за м. декември - Публикувано на: 17 Декември 2015
 • Плащане за м. януари - Публикувано на: 28 Януари 2016
 • Плащане за м. март - Публикувано на: 17 Март 2016
 • Плащане за м. април - Публикувано на: 03 Май 2016
 • Плащане за м.октомври 2016 - Публикувано на: 08 Ноември 2016
 • Плащания и доставка за м.декември2016 - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Плащания и доставка за м.ноември2016 - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Инф. за прикл.дог. гор.за отоплениедо АОП - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2015-0001

  Началната дата: 20.04.2015 08:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА- БЯЛА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”: Обособена позиция № 1 –Медикаменти за лечение на психиатрични заболявания; Обособена позиция № 2 –Други медикаменти; Обособена позиция № 3 –Медицински консумативи ;

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 20 Април 2015
 • Решение - Публикувано на: 20 Април 2015
 • Обявление - Публикувано на: 20 Април 2015
 • Документи одобрение - Публикувано на: 20 Април 2015
 • Документация - Публикувано на: 20 Април 2015
 • Образци на документи - Публикувано на: 20 Април 2015
 • Съобщение до медиите - Публикувано на: 20 Април 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение по чл. 69а, ал.3 ЗОП - Публикувано на: 18 Юни 2015
 • Протоколи
 • Протокол по чл. 68, ал.7, ЗОП - Публикувано на: 09 Юни 2015
 • Протокол 2 - Публикувано на: 09 Юни 2015
 • Протокол по чл. 72 ЗОП - Публикувано на: 09 Юни 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор 10 - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Договор 11 - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Договор 12 - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Ценова оферта мед.псих. - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Ценова оферта др.мед. - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Ценова оферта мед.консумативи - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Техн.представяне по Обособ.поз. No 1 мед.псих - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Техн.представяне по Обособ.поз. No 2 др.мд - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Техн.представяне по Обособ.поз.No 3 мед.консумативи - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Инф.до АОП за прикл.договор №10-дост.на псих.мед. - Публикувано на: 22 Юли 2016
 • Инф.до АОП ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГ.№11-дост.на др.медик. - Публикувано на: 22 Юли 2016
 • Инф.до АОП за прикюч.дог.№12-мед.консумативи - Публикувано на: 22 Юли 2016
 • Гаранция за Участие
 • Банкова гаранция - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Информация за освобождаване на гаранция за участие на Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Информация за освобождаване на гаранция за участие на Хелмед България - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Плащания
 • Информация за освобождаване на гаранция за участие на Търговска Лига - Публикувано на: 13 Юли 2015
 • Плащане за м. юли - Публикувано на: 06 Август 2015
 • Плащане за м. август - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Плащане за м. октомври - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Плащане за м. ноември - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане за м. декември - Публикувано на: 08 Януари 2016
 • Плащане за м. февруари - Публикувано на: 07 Март 2016
 • Плащане за м. март - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Плащане за м. април - Публикувано на: 03 Май 2016
 • Плащания за м.май по дост.на медик. и конс. - Публикувано на: 08 Юни 2016
 • Плащания за юни по дост.на мед.и консумативи - Публикувано на: 08 Юли 2016
 • Плащания за м.юли по доставка на медик. и консумативи - Публикувано на: 02 Август 2016