ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА


Вътрешен номер в системата: 26

Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2019-0005

Началната дата: 13.11.2019 12:02

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


ДОСТАВКА АНА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ -300000 Л +/- 20% ,ЗА ТРИ ГОДИНИ

Договори и споразумения по ОП
 • БОРСОВ ДОГОВОР №43 от 20.11.2019 - Публикувано на: 02 Декември 2019 - 10:59
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 13 Ноември 2019 - 12:43
 • Решение №5 - Публикувано на: 13 Ноември 2019 - 12:30
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - Публикувано на: 02 Декември 2019 - 10:58
 • Спецификация №1 - Публикувано на: 02 Декември 2019 - 11:07
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор за доставка на гориво за отопление - Публикувано на: 16 Февруари 2023 - 13:44
 • Вътрешен номер в системата: 25

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2019-0004

  Началната дата: 10.06.2019 10:54

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Доставка на хранителни  продукти  за нуждите на ДПБ-Бяла  по  6/шест/ обоосбени позиции:

  1.Обособена позиция  №1"Доставка на хляб и хлебни изделия"

  2.Обособена позиция №2"Доставка на пресни плодове  и зеленчуци"

  3.Обособена позиция №3"Доставка  на консерви"

  4.Обособена позиция №4"Доставка  на месо,риба и месни продукти"

  5.Обособена позиция №5"Доставка на мляко  и млечни продукти"

  6.Обособена  позиция №6"Доставка на други хранителни продукти и подправки"

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:39
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:41
 • Документация -1 стр. - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:42
 • Документация - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:42
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:43
 • Проект на договор - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:46
 • Опис на документи - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:47
 • Приложение №1 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:50
 • Приложение №1.1 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:51
 • Приложение №1.2 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:52
 • Приложение №1.3 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:52
 • Приложение №1.4 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:53
 • Приложение №1.5 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:53
 • Приложение №1.6 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:54
 • Техническо предложение - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:55
 • Техническо предложение-Обр. №3.1 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:56
 • Техническо предложение-Обр. №3.2 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:57
 • Техническо предложение-Обр. №3.3 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:57
 • Техническо предложение-Обр. №3.4 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:58
 • Техническо предложение-Обр. №3.5 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:59
 • Техническо предложение-Обр. №3.6 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:59
 • Декларация -Обр.№4 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 14:00
 • Ценово предложение-Обр.№5 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 14:02
 • Ценово предложение-Обр.№5.1 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 14:02
 • Ценово предложение-Обр.№5.2 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 14:03
 • Ценово предложение-Обр.№5.3 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 14:04
 • Ценово предложение-Обр.№5.4 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 14:04
 • Ценово предложение-Обр.№5.5 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 14:05
 • Ценово предложение-Обр.№5.6 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 14:06
 • Декларация -Обр.6 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 14:07
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:08
 • Покана за ценово отваряне
 • ПОКАНА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - Публикувано на: 17 Юли 2019 - 14:22
 • Протоколи
 • Протокол №1/08.07.2019 год. - Публикувано на: 08 Юли 2019 - 13:49
 • ПРОТОКОЛ №2/17.07.2019 - Публикувано на: 17 Юли 2019 - 14:21
 • ПРОТОКОЛ №4/31.07.2019 - Публикувано на: 01 Август 2019 - 10:43
 • ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.181 ,АЛ.4 ОТ ЗОП-31.07.2019 - Публикувано на: 01 Август 2019 - 10:44
 • Решения за избор на изпълнител
 • РЕШЕНИЕ№5/01.08.2019 Г. ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ - Публикувано на: 01 Август 2019 - 10:46
 • Решение №6/02.09.2019 Г.ЗА ИЗБОР НА НОВ ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА МЕСО,РИБА И МЕ - Публикувано на: 02 Септември 2019 - 08:11
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор №5 за доставка на хляб и хлебни изделия - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:10
 • Тех.предложение -хляб - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:12
 • Ценово пред.хляб - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:13
 • Договор №6 за доставка на пресни плодове и зеленчуци - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:14
 • Тех.предложение-зеленчуци и плодове - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:17
 • Ценово пред.зеленчуци и плодове - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:18
 • Ценово пред.зеленчуци и плодове -2 стр. - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:19
 • Договор №7-Доставка на мляко и млечни продукти - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:21
 • Тех.предл.за дост.мляко - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:22
 • Ценово предл.мляко-табл. - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:23
 • Ценово предл.-1 стр. - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:24
 • Ценово предл.-2 стр. - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:24
 • Договор №8-Доставка на др.хр.продукти и подправки - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:25
 • Техн.предл. др.хр.прод.и подправки - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:26
 • Ценово предл.-др.хр.прод.и подправки-табл. - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:27
 • Ценово пред.-стр. - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:28
 • Договор №9-Доставка на консерви - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:30
 • Техн.пред.консерви - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:32
 • Ценово предл.консерви - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:34
 • Ценово предл.консерви-табл. - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:35
 • Договор №10-Доставка на месо,риба и месни продукти - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:50
 • Ценово пред.-1 стр.-месо - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:53
 • Ценово пред.-2 стр.месо - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:58
 • Ценово предл.-месо - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 17:00
 • Техн.предложение-месо,риба и месни продукти - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 17:10
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор №5-Доставка на хляб и хлебни изделия - Публикувано на: 27 Август 2020 - 11:00
 • Обявление за приключил договор №6-Доставка на пресни плодове и зеленчуци - Публикувано на: 28 Август 2020 - 12:00
 • Обявление за приключил договор №7-Доставка на мляко и млечни продукти - Публикувано на: 31 Август 2020 - 09:00
 • Обявление за приключил договор №8-Доставка на хр.продукти и подправки - Публикувано на: 31 Август 2020 - 10:00
 • Обявление за приключил договор №9-Доставка ан консервии - Публикувано на: 02 Септември 2020 - 15:00
 • Обявление за приключил договор №10-Доставка на месо и месни продукти - Публикувано на: 08 Септември 2020 - 15:39
 • Вътрешен номер в системата: 24

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2019-0003

  Началната дата: 15.04.2019 10:12

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


   

  Предметът на настоящата обществена поръчка е “Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на  Държавна психиатрична болница гр. Бяла за 2019 г. - по 3 (три) обособени позиции”.

   Предметът на обществената поръчка  е разделен на 3 (три) обособени позиции, както следва:

  1. Обособена позиция № 1: „Доставка на психиатрични медикаменти“, с включени в обхвата на обособената позиция 67 номенклатурни единици;

  2. Обособена позиция № 2 „Доставка на други медикаменти“, с включени в обхвата на обособената позиция 30 номенклатурни единици;

  3. Обособена позиция № 3 „Доставка на медицински консумативи“, с включени в обхвата на обособената позиция 34 номенклатурни единици.

   

  Правно основание: Настоящата процедура (по вид - „публично състезание“) се открива и провежда по реда на глава двадесет и пета от Закона за обществените поръчки, на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2 от ЗОП.

  ени  в обхвата

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор №2-04.06.2019 ЗА ДОСТАВКА НА ПСИХИАТРИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 13:11
 • Спецификация към договор №2-04.06.2019 - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 13:12
 • Договор №3-04.06.2019 ЗА ДОСТАВКА НА ДРУГИ МЕДИКАМЕНТИ - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 13:14
 • Спецификация към договор №3-04.06.2019 - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 13:15
 • ДОГОВОР №4-04.06.2019-ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 13:17
 • Спецификация към Договор №4-04.06.2019 - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 13:18
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГ.№2-ОП1 - Публикувано на: 10 Юни 2020 - 14:00
 • ОЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГ.№3-ОП2 - Публикувано на: 10 Юни 2020 - 14:05
 • ОБЯВЛЕНИ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГ.№4-ОП3 - Публикувано на: 10 Юни 2020 - 14:07
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 15 Април 2019 - 11:50
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 15 Април 2019 - 11:52
 • Документация -1 стр. - Публикувано на: 15 Април 2019 - 11:54
 • Документация - Публикувано на: 15 Април 2019 - 11:55
 • Тех.спец.-Приложение №ТС1 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 11:56
 • Тех.спец.-Приложение №ТС2 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 11:57
 • Тех.спец.-Приложение №ТС3 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 11:58
 • Проект на договор - Публикувано на: 15 Април 2019 - 11:59
 • Тех.предложение -Обр.3.1 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:05
 • Тех.предл.към Обр.3.1 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:06
 • Тех.предложение-Обр.3.2 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:07
 • Тех.предл.към Обр.3.2 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:08
 • Тех.предложение -Обр.3.3 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:09
 • Тех.предл.към Обр.3.3 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:10
 • Образец 4 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:15
 • Ценово предложение-Обр.5 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:17
 • Ценово предложение -Обр.5.1 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:18
 • Ценово предложение-Обр.5.2 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:19
 • Ценово предложение-Обр.5.3 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:20
 • Образец 6-Декларация чл.59 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:21
 • Образец №2-ESPD - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:22
 • Опис на документите -Обр.№1 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 13:00
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 13:20
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 09 Май 2019 - 14:37
 • Протоколи
 • Протокол №1-09.05.2019 - Публикувано на: 09 Май 2019 - 14:36
 • Протокол №2-14.05.2019 - Публикувано на: 16 Май 2019 - 12:20
 • Протокол по чл.181 ,ал.4 от ЗОП-утвърден на 16.05.2019 - Публикувано на: 16 Май 2019 - 12:22
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител-16.05.2019 - Публикувано на: 16 Май 2019 - 12:24
 • Вътрешен номер в системата: 23

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2019-0001

  Началната дата: 01.02.2019 11:41

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДОСТОВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА 12 МЕСЕЦА

  Договори и споразумения по ОП
 • БОРСОВ ДОГОВОР №143 - Публикувано на: 15 Февруари 2019 - 14:16
 • Документация
 • РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА - Публикувано на: 01 Февруари 2019 - 11:50
 • РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ №1 - Публикувано на: 01 Февруари 2019 - 11:37
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕН ДОГОВОР - Публикувано на: 15 Февруари 2019 - 14:18
 • Приключване и прекратяване
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР - Публикувано на: 17 Февруари 2020 - 12:41