ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА


Вътрешен номер в системата: 22

Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2018-0003

Началната дата: 14.05.2018 10:44

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ .

Документация
 • РЕШЕНИЕ - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:34
 • ОБЯВЛЕНИЕ - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:37
 • УТВЪРДЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:39
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:40
 • ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:41
 • ОБРАЗЦИ - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:42
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:43
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:44
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3 - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:45
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4 - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:45
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5 - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:46
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6 - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:47
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:58
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение по чл.180 от ЗОП - Публикувано на: 23 Май 2018 - 13:31
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 15 Юни 2018 - 14:32
 • Протоколи
 • ПРОТОКОЛ 1-06.06.2018 - Публикувано на: 07 Юни 2018 - 09:00
 • Протокол 2-15.06.2018 - Публикувано на: 15 Юни 2018 - 14:31
 • Протокол 3-03.07.2018 - Публикувано на: 04 Юли 2018 - 15:38
 • Доклад на комисията - Публикувано на: 04 Юли 2018 - 15:39
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 04 Юли 2018 - 15:40
 • Решение №3 за избор на изпълнител - Публикувано на: 06 Август 2018 - 12:58
 • Договори и споразумения по ОП
 • ДОГОВОР №4-20.07.2018-доставка на хляб и хлебни изделия - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:28
 • Ценово предложение по ОП№1-хляб и хлебни изделия - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:33
 • Техническо предложение по ОП№1-хляб и хлебни изделия - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:34
 • ДОГОВОР №5-08.08.2018-доставка на предни плодове и зеленчуци - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:36
 • Ценовопредложение по ОП№2-пресни плодове и зеленчуци - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:37
 • Техническо предложение по ОП№2-пресни плодове и зеленчуци - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:38
 • ДОГОВОР №6-20.07.2018-доставка на мляко и млечни продукти - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:41
 • ценово предложение по ОП№5-мляко и млечни продукти - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:42
 • Техническо предложение по ОП№5-мляко и млечни продукти - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:43
 • Договор №7-20.07.2018-доставка на др.хр.продуктии и подправки - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:44
 • Ценово предложение по ОП№6-др.хр.продуктии и подправки - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:46
 • Техническо предложени по ОП №6-др.хр.продукти и подправки - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:47
 • Договор №8-20.07.2018-на консерви - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:49
 • Ценово предложение по ОП№3-консерви - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:50
 • Техническо предложение по ОП№3-консерви - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:51
 • ДОГОВОР №9-20.07.2018-доставка на месо и месни продукти - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:53
 • Ценово предложение по ОП№4-месо ,риба и месни продукти - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:54
 • Техническо предложение по ОП№4-месо,риба и месни продукти - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:57
 • Приключване и прекратяване
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ - Публикувано на: 23 Юли 2019 - 15:00
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ - Публикувано на: 29 Юли 2019 - 11:38
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПОДПРА - Публикувано на: 29 Юли 2019 - 12:19
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА КОНСЕРВИ - Публикувано на: 29 Юли 2019 - 12:36
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА МЕСО,РИБА И МЕСНИ ПРОДУКТИ - Публикувано на: 29 Юли 2019 - 12:58
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ - Публикувано на: 09 Август 2019 - 11:57
 • Вътрешен номер в системата: 21

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2018-0002

  Началната дата: 24.01.2018 13:44

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Предметът на настоящата обществена поръчка е “Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Бяла за 2018 г. - по 3 (три) обособени позиции”. Предметът на обществената поръчка е разделен на 3 (три) обособени позиции, както следва: 1. ОП № 1: „Доставка на психиатрични медикаменти“ с 67 ном. единици; 2. ОП № 2 „Доставка на други медикаменти“ с 30 ном. единици; 3. ОП № 3 „Доставка на медицински консумативи“ с 34 ном. единици; Количествата, съгласно техническата спецификация, са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълен обем. Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява прогнозното количество за всеки продукт от техническата спецификация в зависимост от конкретните нужди на лечебното заведение за периода на действие на сключения договор за обществена поръчка. Срокът, за който се сключва договорът за обществена поръчка по всяка обособена позиция, е 12 месеца, считано от датата на сключване на договора.

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 24 Януари 2018 - 13:47
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 24 Януари 2018 - 13:50
 • Документация -1 стр.-утвърдена - Публикувано на: 24 Януари 2018 - 13:53
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ - Публикувано на: 24 Януари 2018 - 13:54
 • ОБРАЗЦИ - Публикувано на: 24 Януари 2018 - 13:55
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 16 Април 2018 - 12:02
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 06 Март 2018 - 14:11
 • Съобщение по чл.57,ал.3 от ППЗОП-Покана - Публикувано на: 06 Март 2018 - 14:13
 • Протокол№2 - Публикувано на: 16 Март 2018 - 13:02
 • Доклад окончателен на комисията -утвърден 16.03.2018 - Публикувано на: 16 Март 2018 - 13:04
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 1-16.03.2018-за избор на изпълнител - Публикувано на: 16 Март 2018 - 13:06
 • Договори и споразумения по ОП
 • ДОГОВОР №1 от 02.04.2018 год. - Публикувано на: 16 Април 2018 - 12:06
 • ДОГОВОР №2 от 02.04.2018 год. - Публикувано на: 16 Април 2018 - 12:15
 • ДОГОВОР №3 от 02.04.2018 - Публикувано на: 16 Април 2018 - 12:20
 • Техническо предложение по ОП №1 - Публикувано на: 16 Април 2018 - 12:30
 • Техническо предложение по ОП №2 - Публикувано на: 16 Април 2018 - 12:55
 • Ценово предложени епо ОП№1 - Публикувано на: 16 Април 2018 - 13:00
 • Ценово предложение по ОП №2 - Публикувано на: 16 Април 2018 - 13:10
 • Техническо предложение по ОП №3 - Публикувано на: 16 Април 2018 - 13:20
 • Ценово предложение по ОП №3 - Публикувано на: 16 Април 2018 - 13:26
 • Приключване и прекратяване
 • Приключил договор №1-доставка на психиатрични медикаменти - Публикувано на: 03 Април 2019 - 13:00
 • Приключил договор №2-Доставка на други медикаменти - Публикувано на: 03 Април 2019 - 13:15
 • Приключил договор №3-Доставка на медицински консумативи - Публикувано на: 03 Април 2019 - 13:18
 • Плащания
 • Инф.за дост.и плащ.м.април 2018-на псих.медикаменти - Публикувано на: 08 Май 2018 - 13:01
 • Инф.за дост.и плащ.м.април 2018 на др.мед. - Публикувано на: 08 Май 2018 - 13:06
 • Инф.за дост.и плащ.м.април 2018 на мед.консумативи - Публикувано на: 08 Май 2018 - 13:08
 • Инф.за дост.и плащ.м.април 2018 г.на млечни продукти - Публикувано на: 08 Май 2018 - 13:34
 • Инф.за дост.и плащ.м.май 2018 на псих.медикаменти - Публикувано на: 08 Юни 2018 - 09:20
 • Инф.за дост.и плащ.м.май 2018 на др.медикаменти - Публикувано на: 08 Юни 2018 - 09:21
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2018-0001

  Началната дата: 18.01.2018 14:05

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  100000 л гориво за опотление за срок от 12 месеца

   
  Договори и споразумения по ОП
 • Борсов договор №71/31.01.2018 ГОД. - Публикувано на: 05 Февруари 2018 - 14:00
 • Документация
 • Спецификация - Публикувано на: 05 Февруари 2018 - 14:02
 • Обявление за възлагане на поръчка - Публикувано на: 05 Февруари 2018 - 14:07
 • Разяснение по документацията
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 18 Януари 2018 - 14:10
 • РЕШЕНИЕ №1/18.01.2018 - Публикувано на: 18 Януари 2018 - 14:10
 • Плащания
 • Инф.за дост.и плащ.м.февруари 2018 на гориво за отопление - Публикувано на: 09 Март 2018 - 13:24
 • Инф.за дост.и плащ.м.март20018 на гор.за отопление - Публикувано на: 16 Април 2018 - 12:40
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 06 Февруари 2019 - 10:45