ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9052874

Началната дата: 14.04.2016 08:00

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


На основание чл.14,ал.4,т.1 от ЗОП и Споразумение №РД09-22,за съвместен проект с МТСП ,от 10.03.2016 год.,във връзка с реализация на Проект "Красива България"-ДПБ-Бяла стартира публична покана за събиране на оферти за обект"Ремонт на второ мъжко и четвърто мъжко отделени на ДПБ-Бяла"
 
Договори и споразумения по ОП
 • ДОГОВОР №9/25.05.2016 - Публикувано на: 26 Май 2016
 • KSS - Публикувано на: 26 Май 2016
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Документация - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Условия - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Заповед - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Съобщения до медиите - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Обобщена информация по чл.230,ал.1,т.7 от ЗОП - Публикувано на: 31 Януари 2017
 • Информация по чл. 44, ал.3 т.1
 • Обобщена информация по чл.44,ал.10 от ЗОП-за 2016 година - Публикувано на: 31 Януари 2017
 • Протоколи
 • Протокол за годност на обекта - Публикувано на: 05 Октомври 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 10 Май 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9050016

  Началната дата: 01.02.2016 08:00

  Вид на поръчката: Публична покана


  СМР на Първо женско отделение и Първо мъжко отделение на Държавна психиатрична болница- Бяла”, във връзка с  изпълнението  на проект ”Подобряване  на качеството на лечебния процес за пациентите  на Държавна психиатрична болница-Бяла чрез подобряване на материално -техническата база”,изпълняван  от ДПБ-Бяла   в рамките   по Програма  BG 07 „Инициатива  за обществено здраве”,осъществявана  с финансовата  подкрепа  на ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014 

  Документация
 • Публична покана АОП - Публикувано на: 01 Февруари 2016
 • Документация - Публикувано на: 01 Февруари 2016
 • Съобщение до медии - Публикувано на: 01 Февруари 2016
 • Обобщена информация по чл.230,ал.1,т.7 от ЗОП - Публикувано на: 31 Януари 2017
 • Протоколи
 • Приемо -предавателен протокол-СМР - Публикувано на: 03 Юни 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол Решение - Публикувано на: 14 Март 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 04 Април 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Инф.за осв.на гар.за авансово плащане - Публикувано на: 03 Юни 2016
 • Инф.за осв.на гаранция за изпълнение - Публикувано на: 03 Август 2016
 • Информация по чл. 44, ал.3 т.1
 • Обобщена инф.по чл.44,ал.10 от ЗОП ЗА 2016 Г. - Публикувано на: 31 Януари 2017
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9041400

  Началната дата: 04.05.2015 08:00

  Вид на поръчката: Публична покана


   ” Ремонт на северна фасада на централна болнична сграда на Държавна Психиатрична Болница – Бяла „находящ се в гр.Бяла, ул.”Дряново” № 3 се изпълнява по Проект „Красива България” по Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”

  Документация
 • Заповед за откриване на процедура - Публикувано на: 04 Май 2015
 • Покана в АОП - Публикувано на: 04 Май 2015
 • Условия за кандидатстване - Публикувано на: 04 Май 2015
 • Документация - Публикувано на: 04 Май 2015
 • Съобщения до медиите - Публикувано на: 04 Май 2015
 • Ценово предложение - Публикувано на: 10 Юни 2015
 • Техническо предложение - Публикувано на: 01 Юни 2015
 • Количествено стойностна сметка - Публикувано на: 01 Юни 2015
 • Протоколи
 • Протокол съгл.чл.101, ал.4 ЗОП - Публикувано на: 25 Май 2015
 • Протокол за установяване годността за ползване на обекта - Публикувано на: 12 Октомври 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Юни 2015
 • Гаранции изпълнение
 • Информация за връщане на гаранция - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Плащания
 • Авансово плащане - Публикувано на: 13 Юли 2015
 • Плащане - Публикувано на: 12 Септември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Информация по чл. 44, ал.3 т.1
 • Информация по чл. 44 от ЗОП - Публикувано на: 12 Януари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9035400

  Началната дата: 31.10.2014 08:00

  Вид на поръчката: Публична покана


  Процедура  за събиране  на  оферти с публична покана  ,тяхното разглеждане  и оценяване  с предмет:”ДОСТАВКА НА БОЛНИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПБ-БЯЛА”

  Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана се провежда на основание чл.14, ал.4, т.2 и чл.101а  от ЗОП.

  Възложител на процедурата по реда на чл.14, ал.4, т.2 и чл. 101а от глава осем „а“ от Закона за обществените поръчки е Държавна психиатрична болница-Бяла, представлявано от Директора Д-р Олег Цветанов Церовски.

  Предмет на обществената поръчка: „ Доставка на болнично обзавеждане", за нуждите на Държавна психиатрична болница, гр.Бяла

  Прогнозна стойност на поръчката: Максималната допустима стойност за изпълнение на поръчката не може да надвишава сумата от 28500,00 лв. (двадесет и осем хиляди и петстотин лева) без ДДС.Сумата с ДДС е 34200,00 лв. Плащанията са по банков път, съгласно условията на проекта на договора. Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС и се оферира от участника в ценовата оферта.

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 31 Октомври 2014
 • Обявление - Публикувано на: 31 Октомври 2014
 • Документация - Публикувано на: 31 Октомври 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Обобщена информация по чл.44, ал.10 от ЗОП - Публикувано на: 20 Декември 2014
 • Протоколи
 • Протокол Решение - Публикувано на: 13 Ноември 2014
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 20 Ноември 2014
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9029009

  Началната дата: 08.05.2014 08:00

  Вид на поръчката: Публична покана


  Ремонт на източна и западна фасада на централна болнична сграда и покривна конструкция на северно и южно крило на ДПБ - г. Бяла по проект Красива България

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 21 Май 2014
 • Количеств.стойност.сметка към Договор - Публикувано на: 21 Май 2014
 • Документация
 • Споразумение за фин. рамка - Публикувано на: 08 Май 2014
 • Заповед - Публикувано на: 08 Май 2014
 • Покана - Публикувано на: 08 Май 2014
 • Гаранции изпълнение
 • Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение - Публикувано на: 15 Април 2015
 • Протоколи
 • Протокол за избор на изпълнител - Публикувано на: 16 Май 2014
 • Протокол за годност на обекта - Публикувано на: 13 Октомври 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Обобщена информация по чл. 44, ал.10 ЗОП - Публикувано на: 27 Март 2015
 • Вътрешен номер в системата: 25

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2019-0004

  Началната дата: 10.06.2019 10:54

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Доставка на хранителни  продукти  за нуждите на ДПБ-Бяла  по  6/шест/ обоосбени позиции:

  1.Обособена позиция  №1"Доставка на хляб и хлебни изделия"

  2.Обособена позиция №2"Доставка на пресни плодове  и зеленчуци"

  3.Обособена позиция №3"Доставка  на консерви"

  4.Обособена позиция №4"Доставка  на месо,риба и месни продукти"

  5.Обособена позиция №5"Доставка на мляко  и млечни продукти"

  6.Обособена  позиция №6"Доставка на други хранителни продукти и подправки"

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:39
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:41
 • Документация -1 стр. - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:42
 • Документация - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:42
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:43
 • Проект на договор - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:46
 • Опис на документи - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:47
 • Приложение №1 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:50
 • Приложение №1.1 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:51
 • Приложение №1.2 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:52
 • Приложение №1.3 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:52
 • Приложение №1.4 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:53
 • Приложение №1.5 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:53
 • Приложение №1.6 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:54
 • Техническо предложение - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:55
 • Техническо предложение-Обр. №3.1 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:56
 • Техническо предложение-Обр. №3.2 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:57
 • Техническо предложение-Обр. №3.3 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:57
 • Техническо предложение-Обр. №3.4 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:58
 • Техническо предложение-Обр. №3.5 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:59
 • Техническо предложение-Обр. №3.6 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 13:59
 • Декларация -Обр.№4 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 14:00
 • Ценово предложение-Обр.№5 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 14:02
 • Ценово предложение-Обр.№5.1 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 14:02
 • Ценово предложение-Обр.№5.2 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 14:03
 • Ценово предложение-Обр.№5.3 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 14:04
 • Ценово предложение-Обр.№5.4 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 14:04
 • Ценово предложение-Обр.№5.5 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 14:05
 • Ценово предложение-Обр.№5.6 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 14:06
 • Декларация -Обр.6 - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 14:07
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:08
 • Покана за ценово отваряне
 • ПОКАНА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - Публикувано на: 17 Юли 2019 - 14:22
 • Протоколи
 • Протокол №1/08.07.2019 год. - Публикувано на: 08 Юли 2019 - 13:49
 • ПРОТОКОЛ №2/17.07.2019 - Публикувано на: 17 Юли 2019 - 14:21
 • ПРОТОКОЛ №4/31.07.2019 - Публикувано на: 01 Август 2019 - 10:43
 • ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.181 ,АЛ.4 ОТ ЗОП-31.07.2019 - Публикувано на: 01 Август 2019 - 10:44
 • Решения за избор на изпълнител
 • РЕШЕНИЕ№5/01.08.2019 Г. ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ - Публикувано на: 01 Август 2019 - 10:46
 • Решение №6/02.09.2019 Г.ЗА ИЗБОР НА НОВ ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА МЕСО,РИБА И МЕ - Публикувано на: 02 Септември 2019 - 08:11
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор №5 за доставка на хляб и хлебни изделия - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:10
 • Тех.предложение -хляб - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:12
 • Ценово пред.хляб - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:13
 • Договор №6 за доставка на пресни плодове и зеленчуци - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:14
 • Тех.предложение-зеленчуци и плодове - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:17
 • Ценово пред.зеленчуци и плодове - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:18
 • Ценово пред.зеленчуци и плодове -2 стр. - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:19
 • Договор №7-Доставка на мляко и млечни продукти - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:21
 • Тех.предл.за дост.мляко - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:22
 • Ценово предл.мляко-табл. - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:23
 • Ценово предл.-1 стр. - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:24
 • Ценово предл.-2 стр. - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:24
 • Договор №8-Доставка на др.хр.продукти и подправки - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:25
 • Техн.предл. др.хр.прод.и подправки - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:26
 • Ценово предл.-др.хр.прод.и подправки-табл. - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:27
 • Ценово пред.-стр. - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:28
 • Договор №9-Доставка на консерви - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:30
 • Техн.пред.консерви - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:32
 • Ценово предл.консерви - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:34
 • Ценово предл.консерви-табл. - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:35
 • Договор №10-Доставка на месо,риба и месни продукти - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:50
 • Ценово пред.-1 стр.-месо - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:53
 • Ценово пред.-2 стр.месо - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 16:58
 • Ценово предл.-месо - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 17:00
 • Техн.предложение-месо,риба и месни продукти - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 17:10
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор №5-Доставка на хляб и хлебни изделия - Публикувано на: 27 Август 2020 - 11:00
 • Обявление за приключил договор №6-Доставка на пресни плодове и зеленчуци - Публикувано на: 28 Август 2020 - 12:00
 • Обявление за приключил договор №7-Доставка на мляко и млечни продукти - Публикувано на: 31 Август 2020 - 09:00
 • Обявление за приключил договор №8-Доставка на хр.продукти и подправки - Публикувано на: 31 Август 2020 - 10:00
 • Обявление за приключил договор №9-Доставка ан консервии - Публикувано на: 02 Септември 2020 - 15:00
 • Обявление за приключил договор №10-Доставка на месо и месни продукти - Публикувано на: 08 Септември 2020 - 15:39
 • Вътрешен номер в системата: 24

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2019-0003

  Началната дата: 15.04.2019 10:12

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


   

  Предметът на настоящата обществена поръчка е “Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на  Държавна психиатрична болница гр. Бяла за 2019 г. - по 3 (три) обособени позиции”.

   Предметът на обществената поръчка  е разделен на 3 (три) обособени позиции, както следва:

  1. Обособена позиция № 1: „Доставка на психиатрични медикаменти“, с включени в обхвата на обособената позиция 67 номенклатурни единици;

  2. Обособена позиция № 2 „Доставка на други медикаменти“, с включени в обхвата на обособената позиция 30 номенклатурни единици;

  3. Обособена позиция № 3 „Доставка на медицински консумативи“, с включени в обхвата на обособената позиция 34 номенклатурни единици.

   

  Правно основание: Настоящата процедура (по вид - „публично състезание“) се открива и провежда по реда на глава двадесет и пета от Закона за обществените поръчки, на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2 от ЗОП.

  ени  в обхвата

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор №2-04.06.2019 ЗА ДОСТАВКА НА ПСИХИАТРИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 13:11
 • Спецификация към договор №2-04.06.2019 - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 13:12
 • Договор №3-04.06.2019 ЗА ДОСТАВКА НА ДРУГИ МЕДИКАМЕНТИ - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 13:14
 • Спецификация към договор №3-04.06.2019 - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 13:15
 • ДОГОВОР №4-04.06.2019-ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 13:17
 • Спецификация към Договор №4-04.06.2019 - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 13:18
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГ.№2-ОП1 - Публикувано на: 10 Юни 2020 - 14:00
 • ОЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГ.№3-ОП2 - Публикувано на: 10 Юни 2020 - 14:05
 • ОБЯВЛЕНИ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГ.№4-ОП3 - Публикувано на: 10 Юни 2020 - 14:07
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 15 Април 2019 - 11:50
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 15 Април 2019 - 11:52
 • Документация -1 стр. - Публикувано на: 15 Април 2019 - 11:54
 • Документация - Публикувано на: 15 Април 2019 - 11:55
 • Тех.спец.-Приложение №ТС1 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 11:56
 • Тех.спец.-Приложение №ТС2 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 11:57
 • Тех.спец.-Приложение №ТС3 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 11:58
 • Проект на договор - Публикувано на: 15 Април 2019 - 11:59
 • Тех.предложение -Обр.3.1 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:05
 • Тех.предл.към Обр.3.1 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:06
 • Тех.предложение-Обр.3.2 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:07
 • Тех.предл.към Обр.3.2 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:08
 • Тех.предложение -Обр.3.3 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:09
 • Тех.предл.към Обр.3.3 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:10
 • Образец 4 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:15
 • Ценово предложение-Обр.5 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:17
 • Ценово предложение -Обр.5.1 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:18
 • Ценово предложение-Обр.5.2 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:19
 • Ценово предложение-Обр.5.3 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:20
 • Образец 6-Декларация чл.59 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:21
 • Образец №2-ESPD - Публикувано на: 15 Април 2019 - 12:22
 • Опис на документите -Обр.№1 - Публикувано на: 15 Април 2019 - 13:00
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 13:20
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 09 Май 2019 - 14:37
 • Протоколи
 • Протокол №1-09.05.2019 - Публикувано на: 09 Май 2019 - 14:36
 • Протокол №2-14.05.2019 - Публикувано на: 16 Май 2019 - 12:20
 • Протокол по чл.181 ,ал.4 от ЗОП-утвърден на 16.05.2019 - Публикувано на: 16 Май 2019 - 12:22
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител-16.05.2019 - Публикувано на: 16 Май 2019 - 12:24
 • Вътрешен номер в системата: 23

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2019-0001

  Началната дата: 01.02.2019 11:41

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДОСТОВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА 12 МЕСЕЦА

  Договори и споразумения по ОП
 • БОРСОВ ДОГОВОР №143 - Публикувано на: 15 Февруари 2019 - 14:16
 • Документация
 • РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА - Публикувано на: 01 Февруари 2019 - 11:50
 • РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ №1 - Публикувано на: 01 Февруари 2019 - 11:37
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕН ДОГОВОР - Публикувано на: 15 Февруари 2019 - 14:18
 • Приключване и прекратяване
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР - Публикувано на: 17 Февруари 2020 - 12:41
 • Вътрешен номер в системата: 22

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2018-0003

  Началната дата: 14.05.2018 10:44

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ .

  Документация
 • РЕШЕНИЕ - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:34
 • ОБЯВЛЕНИЕ - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:37
 • УТВЪРДЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:39
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:40
 • ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:41
 • ОБРАЗЦИ - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:42
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:43
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:44
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3 - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:45
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4 - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:45
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5 - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:46
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6 - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:47
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:58
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение по чл.180 от ЗОП - Публикувано на: 23 Май 2018 - 13:31
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 15 Юни 2018 - 14:32
 • Протоколи
 • ПРОТОКОЛ 1-06.06.2018 - Публикувано на: 07 Юни 2018 - 09:00
 • Протокол 2-15.06.2018 - Публикувано на: 15 Юни 2018 - 14:31
 • Протокол 3-03.07.2018 - Публикувано на: 04 Юли 2018 - 15:38
 • Доклад на комисията - Публикувано на: 04 Юли 2018 - 15:39
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 04 Юли 2018 - 15:40
 • Решение №3 за избор на изпълнител - Публикувано на: 06 Август 2018 - 12:58
 • Договори и споразумения по ОП
 • ДОГОВОР №4-20.07.2018-доставка на хляб и хлебни изделия - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:28
 • Ценово предложение по ОП№1-хляб и хлебни изделия - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:33
 • Техническо предложение по ОП№1-хляб и хлебни изделия - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:34
 • ДОГОВОР №5-08.08.2018-доставка на предни плодове и зеленчуци - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:36
 • Ценовопредложение по ОП№2-пресни плодове и зеленчуци - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:37
 • Техническо предложение по ОП№2-пресни плодове и зеленчуци - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:38
 • ДОГОВОР №6-20.07.2018-доставка на мляко и млечни продукти - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:41
 • ценово предложение по ОП№5-мляко и млечни продукти - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:42
 • Техническо предложение по ОП№5-мляко и млечни продукти - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:43
 • Договор №7-20.07.2018-доставка на др.хр.продуктии и подправки - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:44
 • Ценово предложение по ОП№6-др.хр.продуктии и подправки - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:46
 • Техническо предложени по ОП №6-др.хр.продукти и подправки - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:47
 • Договор №8-20.07.2018-на консерви - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:49
 • Ценово предложение по ОП№3-консерви - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:50
 • Техническо предложение по ОП№3-консерви - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:51
 • ДОГОВОР №9-20.07.2018-доставка на месо и месни продукти - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:53
 • Ценово предложение по ОП№4-месо ,риба и месни продукти - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:54
 • Техническо предложение по ОП№4-месо,риба и месни продукти - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:57
 • Приключване и прекратяване
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ - Публикувано на: 23 Юли 2019 - 15:00
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ - Публикувано на: 29 Юли 2019 - 11:38
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПОДПРА - Публикувано на: 29 Юли 2019 - 12:19
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА КОНСЕРВИ - Публикувано на: 29 Юли 2019 - 12:36
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА МЕСО,РИБА И МЕСНИ ПРОДУКТИ - Публикувано на: 29 Юли 2019 - 12:58
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ - Публикувано на: 09 Август 2019 - 11:57
 • Вътрешен номер в системата: 21

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2018-0002

  Началната дата: 24.01.2018 13:44

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Предметът на настоящата обществена поръчка е “Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Бяла за 2018 г. - по 3 (три) обособени позиции”. Предметът на обществената поръчка е разделен на 3 (три) обособени позиции, както следва: 1. ОП № 1: „Доставка на психиатрични медикаменти“ с 67 ном. единици; 2. ОП № 2 „Доставка на други медикаменти“ с 30 ном. единици; 3. ОП № 3 „Доставка на медицински консумативи“ с 34 ном. единици; Количествата, съгласно техническата спецификация, са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълен обем. Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява прогнозното количество за всеки продукт от техническата спецификация в зависимост от конкретните нужди на лечебното заведение за периода на действие на сключения договор за обществена поръчка. Срокът, за който се сключва договорът за обществена поръчка по всяка обособена позиция, е 12 месеца, считано от датата на сключване на договора.

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 24 Януари 2018 - 13:47
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 24 Януари 2018 - 13:50
 • Документация -1 стр.-утвърдена - Публикувано на: 24 Януари 2018 - 13:53
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ - Публикувано на: 24 Януари 2018 - 13:54
 • ОБРАЗЦИ - Публикувано на: 24 Януари 2018 - 13:55
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 16 Април 2018 - 12:02
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 06 Март 2018 - 14:11
 • Съобщение по чл.57,ал.3 от ППЗОП-Покана - Публикувано на: 06 Март 2018 - 14:13
 • Протокол№2 - Публикувано на: 16 Март 2018 - 13:02
 • Доклад окончателен на комисията -утвърден 16.03.2018 - Публикувано на: 16 Март 2018 - 13:04
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 1-16.03.2018-за избор на изпълнител - Публикувано на: 16 Март 2018 - 13:06
 • Договори и споразумения по ОП
 • ДОГОВОР №1 от 02.04.2018 год. - Публикувано на: 16 Април 2018 - 12:06
 • ДОГОВОР №2 от 02.04.2018 год. - Публикувано на: 16 Април 2018 - 12:15
 • ДОГОВОР №3 от 02.04.2018 - Публикувано на: 16 Април 2018 - 12:20
 • Техническо предложение по ОП №1 - Публикувано на: 16 Април 2018 - 12:30
 • Техническо предложение по ОП №2 - Публикувано на: 16 Април 2018 - 12:55
 • Ценово предложени епо ОП№1 - Публикувано на: 16 Април 2018 - 13:00
 • Ценово предложение по ОП №2 - Публикувано на: 16 Април 2018 - 13:10
 • Техническо предложение по ОП №3 - Публикувано на: 16 Април 2018 - 13:20
 • Ценово предложение по ОП №3 - Публикувано на: 16 Април 2018 - 13:26
 • Приключване и прекратяване
 • Приключил договор №1-доставка на психиатрични медикаменти - Публикувано на: 03 Април 2019 - 13:00
 • Приключил договор №2-Доставка на други медикаменти - Публикувано на: 03 Април 2019 - 13:15
 • Приключил договор №3-Доставка на медицински консумативи - Публикувано на: 03 Април 2019 - 13:18
 • Плащания
 • Инф.за дост.и плащ.м.април 2018-на псих.медикаменти - Публикувано на: 08 Май 2018 - 13:01
 • Инф.за дост.и плащ.м.април 2018 на др.мед. - Публикувано на: 08 Май 2018 - 13:06
 • Инф.за дост.и плащ.м.април 2018 на мед.консумативи - Публикувано на: 08 Май 2018 - 13:08
 • Инф.за дост.и плащ.м.април 2018 г.на млечни продукти - Публикувано на: 08 Май 2018 - 13:34
 • Инф.за дост.и плащ.м.май 2018 на псих.медикаменти - Публикувано на: 08 Юни 2018 - 09:20
 • Инф.за дост.и плащ.м.май 2018 на др.медикаменти - Публикувано на: 08 Юни 2018 - 09:21
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2018-0001

  Началната дата: 18.01.2018 14:05

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  100000 л гориво за опотление за срок от 12 месеца

   
  Договори и споразумения по ОП
 • Борсов договор №71/31.01.2018 ГОД. - Публикувано на: 05 Февруари 2018 - 14:00
 • Документация
 • Спецификация - Публикувано на: 05 Февруари 2018 - 14:02
 • Обявление за възлагане на поръчка - Публикувано на: 05 Февруари 2018 - 14:07
 • Разяснение по документацията
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 18 Януари 2018 - 14:10
 • РЕШЕНИЕ №1/18.01.2018 - Публикувано на: 18 Януари 2018 - 14:10
 • Плащания
 • Инф.за дост.и плащ.м.февруари 2018 на гориво за отопление - Публикувано на: 09 Март 2018 - 13:24
 • Инф.за дост.и плащ.м.март20018 на гор.за отопление - Публикувано на: 16 Април 2018 - 12:40
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 06 Февруари 2019 - 10:45
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2017-0001

  Началната дата: 04.04.2017 15:00

  Вид на поръчката: Публично състезание


  ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ  НА ДПБ ГР.БЯЛА-ПО 6/ШЕСТ/ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

  Документация
 • РЕШЕНИЕ - Публикувано на: 04 Април 2017
 • ОБЯВЛЕНИЕ - Публикувано на: 04 Април 2017
 • УТВЪРДЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - Публикувано на: 04 Април 2017
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ - Публикувано на: 04 Април 2017
 • ПРОЕКТО -ДОГОВОР - Публикувано на: 04 Април 2017
 • ОБРАЗЦИ - Публикувано на: 04 Април 2017
 • Приложение 1 - Публикувано на: 04 Април 2017
 • Приложения2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6 - Публикувано на: 04 Април 2017
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - Публикувано на: 21 Юни 2017 - 15:00
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение-Покана за деня,часа и мястото на отваряне на ценовите предложения - Публикувано на: 12 Май 2017 - 15:00
 • Протоколи
 • ПРОТОКОЛ №1-26.04.2017-02.05.2017 - Публикувано на: 02 Май 2017 - 16:00
 • Протокол №2-12.05.2017 - Публикувано на: 12 Май 2017 - 15:00
 • Протокол №2-17.05-25.05.2017 - Публикувано на: 26 Май 2017 - 11:00
 • Доклад-1стр.-Утвърден от Възложителя 26.05.2017 - Публикувано на: 26 Май 2017 - 11:00
 • Доклад на комисията-26.05.2017 - Публикувано на: 26 Май 2017 - 11:00
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение№3-26.05.2017-За избор на изпълнител - Публикувано на: 26 Май 2017 - 11:00
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор за доставка на хляб и хлебни изделия - Публикувано на: 28 Юни 2018 - 12:37
 • Обявление за приключил договор за доставка на пресни плодове и зеленчуци - Публикувано на: 28 Юни 2018 - 12:41
 • Обявление за приключил договор за доставка на консерви - Публикувано на: 28 Юни 2018 - 12:45
 • Обявление за приключил договор за доставка на месо,риба и месни продукти - Публикувано на: 28 Юни 2018 - 12:46
 • Обявление за приключил договор за доставка на млечни продукти - Публикувано на: 28 Юни 2018 - 12:48
 • Обявление за приключил договор за доставка на др.хр.продукти и подправки - Публикувано на: 28 Юни 2018 - 12:49
 • Плащания
 • Инф.за дост.и плащ.м.юни 2017 на хляб и хл.изделия - Публикувано на: 04 Юли 2017 - 08:00
 • Инф.за дост.и плащ.м.юни 2017 на пресни плодове и зеленчуци - Публикувано на: 04 Юли 2017 - 09:00
 • Инф.за дост.и плащ.м.юни 2017 на консерви - Публикувано на: 04 Юли 2017 - 09:00
 • Инф.за дост.и плащ.м.юни 2017 на месни продукти - Публикувано на: 04 Юли 2017 - 09:00
 • Инф.за дост.и плащ.м.юни 2017 на др.хр.продукти и подправки - Публикувано на: 04 Юли 2017 - 09:00
 • Инф.за дост.и плащ.м.юни 2017 на млечни продукти - Публикувано на: 04 Юли 2017 - 09:00
 • Инф.за дост.и плащ.м.юли 2017 на хляб и закуски - Публикувано на: 09 Август 2017 - 10:00
 • Инф.за додст.и плащ.м.юли 2017 на зеленчуци - Публикувано на: 09 Август 2017 - 10:00
 • Инф.за дост.и плащ. м.юли 2017 на млечни продукти - Публикувано на: 09 Август 2017 - 10:00
 • Инф.за дост.и плащ.мюли 2017 на др.хр.хродукти - Публикувано на: 09 Август 2017 - 10:02
 • Инф.за дост.и плащ.м.юли 2017 на консерви - Публикувано на: 09 Август 2017 - 10:05
 • Инф.за дост.и плащ.м.юли 2017 на месо - Публикувано на: 09 Август 2017 - 10:06
 • Инф.за дост.и плащ.м.август 2017-хляб - Публикувано на: 14 Септември 2017 - 12:10
 • Инф.за дост.и плащ.м.август2017 на зеленчуци и плодове - Публикувано на: 14 Септември 2017 - 13:00
 • Инф.за дост.и плащ.м.август 2017 на млечни продукти - Публикувано на: 14 Септември 2017 - 13:10
 • Инф.за дост.и плащ.м.август2017 на др.хр.пр.и подправки - Публикувано на: 14 Септември 2017 - 13:10
 • Инф.за дост.и плащ.м.август 2017 на месо - Публикувано на: 14 Септември 2017 - 13:12
 • Инф.за дост.и плащ.м.август 2017-консерви - Публикувано на: 14 Септември 2017 - 13:13
 • Инф.за дост.и плащ.за м.септември 2017-хляб - Публикувано на: 11 Октомври 2017 - 09:00
 • Инф.за дост.и плащ.за м.септември 2017-зеленчуци - Публикувано на: 11 Октомври 2017 - 09:02
 • Инф.за дост.и плащ.за м.септември 2017-млечни продукти - Публикувано на: 11 Октомври 2017 - 09:03
 • Инф.за дост.и плащ.м.септември 2017-др.хр.продукти - Публикувано на: 11 Октомври 2017 - 09:04
 • Инф.за дост.и плащ.м.септември 2017-консерви - Публикувано на: 11 Октомври 2017 - 09:05
 • Инф.за дост.и плащ.м.септевмри 2017-месо - Публикувано на: 11 Октомври 2017 - 09:05
 • Инф.за дост.и плащ.м.октомври 2017 на хляб и закуски - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 13:20
 • Инф.за дост.и плащ.м.октомври 2017 на зеленчуци - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 13:21
 • Инф.за дост.и плащ.м.октомври 2017 на млечни продукти - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 13:23
 • Инф.за дост.и плащ.м.октомври 2017 на др.хр.прод.и подправки - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 13:24
 • Инф.за дост.и плащм.октомври 2017.на консерви - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 13:30
 • Инф.за дост.и плащ.м.октомври 2017 на месо и риба - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 13:31
 • Инф.за дост.и плащ.м.ноем.2017г.на хляб и закуски - Публикувано на: 08 Декември 2017 - 11:23
 • Инф.за дост.и плащ.м.ноем.2017 на зеленчуци - Публикувано на: 08 Декември 2017 - 11:25
 • Инф.за дост.и плащ..ноем.2017 на мл.продукти - Публикувано на: 08 Декември 2017 - 11:26
 • Инф.за дост.и плащ.м.ноември 2017 на др.хр.прод.и подпровки - Публикувано на: 08 Декември 2017 - 11:27
 • Инф.за дост.и плащ.м.ноем.2017 на консерви - Публикувано на: 08 Декември 2017 - 11:28
 • Инф.за дост.и плащ.м.ноем.2017 на месо,риба - Публикувано на: 08 Декември 2017 - 11:29
 • Инф.да дост.и плащания м.декември 2017 на хляб и хл.продукти - Публикувано на: 08 Януари 2018 - 08:00
 • Инф.за дост.и плащ.мдекем.2017на зеленчуци - Публикувано на: 08 Януари 2018 - 08:00
 • Инф.за дост.и плащ.м.декем.2017 на млеч.продукти - Публикувано на: 08 Януари 2018 - 08:00
 • Инф.за дост.и плащ.м.декем.2017 на месо - Публикувано на: 08 Януари 2018 - 08:00
 • Инф.за дост.и плащ.м.декем.2017 на консерви - Публикувано на: 08 Януари 2018 - 08:00
 • Инф.за дост.и плащ.м.декемв.2017 на др.хр.прод. - Публикувано на: 08 Януари 2018 - 08:10
 • Инф.за дост.и плащ.м.януари на хляб - Публикувано на: 07 Февруари 2018 - 12:09
 • Инф.за дост.и плащ.м.януари 2018 на зеленчуци - Публикувано на: 07 Февруари 2018 - 12:10
 • Инф.за дост.и плащ.м.януари 2018 на млечни продукти - Публикувано на: 07 Февруари 2018 - 12:12
 • Инф.за дост.и плащ.м.януари 2018 на др.хр.продукти - Публикувано на: 07 Февруари 2018 - 12:13
 • Инф.за дост.и плащ.на консерви м.януари 2018 - Публикувано на: 07 Февруари 2018 - 12:14
 • Инф.за дост.и плащ.м.януари 2018 на месо - Публикувано на: 07 Февруари 2018 - 12:16
 • Инф.задост.и плащ.м.февруари 2018 на хляб и закуски - Публикувано на: 09 Март 2018 - 13:10
 • Инф.за дост.и плащ.м.февруари2018 на зеленчуци - Публикувано на: 09 Март 2018 - 13:13
 • Инф.за дост.и плащ.м.февруари 2018 на мляко - Публикувано на: 09 Март 2018 - 13:15
 • Инф.за дост.и плащ.м.февруари 2018 на др.хр.продукти - Публикувано на: 09 Март 2018 - 13:17
 • Инф.за дост.и плащ.м.февруари 2018 на консерви - Публикувано на: 09 Март 2018 - 13:18
 • Инф.за дост.и плащ.м.февруари 2018 на месо - Публикувано на: 09 Март 2018 - 13:20
 • Инф.за дост.и плащ.м.март 2018 г. на хляб и закуски - Публикувано на: 16 Април 2018 - 12:32
 • Инф.за дост.и плащ.м.март 2018г. на зеленчуци - Публикувано на: 16 Април 2018 - 12:34
 • Инф.за дост.и плащ.м.март 2018 на млечни продукти - Публикувано на: 16 Април 2018 - 12:35
 • Инф.за дост.и плащ.м.март 2018 г.на др.хр.продукти - Публикувано на: 16 Април 2018 - 12:36
 • Инф.за дост. и плащ.м.март 2018г. на консерви - Публикувано на: 16 Април 2018 - 12:37
 • Инф.за дост.и плащ.м.април 2018 г.на хляб и закуски - Публикувано на: 08 Май 2018 - 13:32
 • Инф.за дост.и плащ.м.април 2018 г.на зеленчуци - Публикувано на: 08 Май 2018 - 13:33
 • Инф.за дост.и плащ.м.април 2018г. на др.хр.продукти и подправки - Публикувано на: 08 Май 2018 - 13:35
 • Инф.за дост.и плащ.м.април 2018г. на консерви - Публикувано на: 08 Май 2018 - 13:37
 • Инф.за дост.и плащ.м.април 2018г. на месни продукти - Публикувано на: 08 Май 2018 - 13:38
 • Инф.за дост.и плащ.м.май 2018 на хляб и закуски - Публикувано на: 06 Юни 2018 - 09:00
 • Инф.за дост.и плащ.м.май 2018 на зеленчуци и плодове - Публикувано на: 08 Юни 2018 - 09:00
 • Инф.за дост.и плащ.м.май 2018 на мл.продукти - Публикувано на: 08 Юни 2018 - 09:10
 • Инф.за дост.и пл.м.май 2018 на др.хр.продукти и подправки - Публикувано на: 08 Юни 2018 - 09:12
 • Инф.за дост. и плащ.м.май 2018 на консерви - Публикувано на: 08 Юни 2018 - 09:15
 • Инф.за дост.и плащ.м.май 2018 на месни продукти и риба - Публикувано на: 08 Юни 2018 - 09:18
 • Инф.за дост.и плащ.м.юни 2018 за др.хр.продукти и подправки - Публикувано на: 08 Юли 2018 - 11:15
 • Инф.за дост.и плащ.м.юни 2018 на мляко и млечни продукти - Публикувано на: 09 Юли 2018 - 11:22
 • Инф.за дост.и плащ.м.юни 2018 на консерви - Публикувано на: 09 Юли 2018 - 11:23
 • Инф.за дост.и плащ.м.юни 2018 на месо,риба и месни продукти - Публикувано на: 09 Юли 2018 - 11:24
 • Инф.за дост.и плащ.м.юни 2008 на хляб - Публикувано на: 16 Юли 2018 - 11:28
 • Инф.за дост.и плащ.м.юни 2018 на зеленчуци - Публикувано на: 16 Юли 2018 - 11:29
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2016-0004

  Началната дата: 30.12.2016 10:48

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПБ-БЯЛА

  100000 Л ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА

  Договори и споразумения по ОП
 • Борсов договор №17/11.01.2017-доставка на гориво за отопление - Публикувано на: 17 Януари 2017
 • Спецификация към борсов договор - Публикувано на: 17 Януари 2017
 • Документация
 • РЕШЕНИЕ - Публикувано на: 30 Декември 2016
 • Решение №4 за откриване - Публикувано на: 30 Декември 2016
 • Обявление за възлагане - Публикувано на: 17 Януари 2017
 • Плащания
 • Инф.за дост.и плащане м.януари 2017 на гориво за отопление - Публикувано на: 13 Февруари 2017
 • Инф.за дост.и плащ.м.февруари 2017 на гориво за отопление - Публикувано на: 07 Март 2017
 • Инф.за дост.и плащ.м.март 25017 на гориво за опотление - Публикувано на: 06 Април 2017
 • Инф.за дост.и плащ.м.април 2007-гориво за отопление - Публикувано на: 02 Май 2017 - 15:00
 • Инф.за дост.и плащ.м.септември 2017-гориво за отопление - Публикувано на: 11 Октомври 2017 - 09:20
 • Инф.за дост.и плащ.м.ноем.2017 на гориво за отопление - Публикувано на: 08 Декември 2017 - 11:31
 • Инф.за дост.и плащ.м.януари 2018 на гориво за отопление - Публикувано на: 07 Февруари 2018 - 11:18
 • Инф.за дост.и плащ.м.март 2018 на месо - Публикувано на: 16 Април 2018 - 12:39
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор за общ.поръчка - Публикувано на: 23 Януари 2018 - 11:20
 • Вътрешен номер в системата: 16

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2016-0003

  Началната дата: 17.11.2016 14:07

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Документация
 • РЕШЕНИЕ - Публикувано на: 17 Ноември 2016
 • ОБЯВЛЕНИЕ - Публикувано на: 17 Ноември 2016
 • Документация по обществената поръчка - Публикувано на: 17 Ноември 2016
 • Образци по обществената поръчка - Публикувано на: 17 Ноември 2016
 • Одобрена документация - Публикувано на: 17 Ноември 2016
 • Доклад окончателен на комисията-утвърден -23.12.2016 - Публикувано на: 23 Декември 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение по чл.57,ал.3 от ППЗОП - Публикувано на: 12 Декември 2016
 • Протоколи
 • Протокол по чл.103, ал.3 - Публикувано на: 12 Декември 2016
 • Протокол на комисията -2-приключил на 22.12.2016 - Публикувано на: 23 Декември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 1-23.12.2016-за избор на изпълнител - Публикувано на: 23 Декември 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор №1/23.01.2017-дост.на псих.медикаменти - Публикувано на: 25 Януари 2017
 • Договор №2/23.01.2017-дост.на др.медикаменти - Публикувано на: 25 Януари 2017
 • Договор№3/12.01.2017-дост.на мед.консумативи - Публикувано на: 25 Януари 2017
 • Тех.пред.по ОП-1 - Публикувано на: 25 Януари 2017
 • Тех.пред.по ОП-2 - Публикувано на: 25 Януари 2017
 • Тех.пред.по ОП-3 - Публикувано на: 25 Януари 2017
 • Ценово предложение-1 - Публикувано на: 25 Януари 2017
 • Ценово предложение-2 - Публикувано на: 25 Януари 2017
 • Ценово предложение-3 - Публикувано на: 25 Януари 2017
 • Цен.пред.по ОП№1/8.1 - Публикувано на: 25 Януари 2017
 • Цен.пред.по ОП№2/8.2 - Публикувано на: 25 Януари 2017
 • Цен.пред.по ОП№3/8.3 - Публикувано на: 25 Януари 2017
 • Обявление за възлагане - Публикувано на: 25 Януари 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор за общ. поръчка-Дог.№3-ДОСТ.НА МЕД.КОНСУМАТИВИ - Публикувано на: 23 Януари 2018 - 14:00
 • Обявлени за прикл.Дог.№1-Дост.на псих.медикаменти - Публикувано на: 24 Януари 2018 - 10:51
 • Обявление за прикл.Дог.№2 за дост.на други медикаменти - Публикувано на: 24 Януари 2018 - 10:53
 • Гаранции изпълнение
 • Инф.за освоб.на гаранция за изпълнение по Дог.№3/12.01.2017 - Публикувано на: 18 Януари 2018 - 15:12
 • Плащания
 • Инф.за дост.и плащ.на медикаменти м.февруари 2017 - Публикувано на: 07 Март 2017
 • Инф.за дост.и плащ.на мед.консумативи м.февруари2017 - Публикувано на: 07 Март 2017
 • Инф.за дост.и плащ.на психиатр.мед. и др.м.март 2017 - Публикувано на: 06 Април 2017
 • Инф.за дост.и плащ.на псих.мед.и др.м.април 2017 - Публикувано на: 02 Май 2017 - 14:00
 • Инф.за дост.и плащ.на псих.медикаменти за м.май 2017 - Публикувано на: 08 Юни 2017 - 09:00
 • Инф.за дост.и плащ.м.юни 2017 на медикаменти - Публикувано на: 04 Юли 2017 - 08:00
 • Инф.за дост.и плащ.м.юни 2017 на медиц.консумативи - Публикувано на: 04 Юли 2017 - 08:00
 • Инф.за дост.и плащ.м.юли 2017 на псих.медикаменти - Публикувано на: 09 Август 2017 - 10:20
 • Инф.за дост.и плащ.м.август 2017 на псих.и др.медикаменти - Публикувано на: 14 Септември 2017 - 12:00
 • Инф.за дост.и плащ.м.септември 2017-медикаменти - Публикувано на: 11 Октомври 2017 - 09:15
 • Инф.за дост.и плащ.м.октомври 2017 -медикаменти - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 13:32
 • Инф.за дост.и плащ.м.октомври 2017 на мед.консумативи - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 13:33
 • Инф.за дост.и плащ.м.ноем.2017 на медикаменти - Публикувано на: 08 Декември 2017 - 11:32
 • Инф.за дост.и плащ.м.ноем.2017 на мед.консумативи - Публикувано на: 08 Декември 2017 - 11:33
 • Инф.за дост.и плащ.м.декември 2017 на медикаменти - Публикувано на: 08 Януари 2018 - 09:00
 • Инф.за дост.и плащ.м.януари 2018 на медикаменти - Публикувано на: 07 Февруари 2018 - 11:27
 • Инф.за дост.и плащ.м.януари 2018 на мед.консумативи - Публикувано на: 07 Февруари 2018 - 11:28
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2016-0002

  Началната дата: 14.04.2016 14:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за доставка на медицинско оборудване и медицинска техника за нуждите на Държавна психиатрична болница гр.Бяла. Във връзка с изпълнението на проект”Подобряване на качеството на лечебния процес за пациентите на Държавна психиатрична болница-Бяла чрез подобряване на материално -техническата база”,изпълняван от ДПБ-Бяла в рамките на Норвежкия финансов механизъм(2009-2014 г.). Осигуряване на ново оборудване и медицинска техника ще се оптимизира процесът на медицинско обслужване, което ще повиши качеството на предлаганите медицински услуги ."Болнично легло: Едносекционентационарно легло Решетъчна рамка 2,00/0,90 " "Дюшек: Едносекционен;Водонепроницаемoст Повърхността е подходяща за измиване 2,00/0,88/0,12 " "Кушетка за прегледи: ""Анти-бактериална дамаска, имитация на кожа покриваща дунапренова пяна с висока плътност Здрав и ергономичен дизайн с регулиране на гръбната секция от 0° до 48° Стоманена конструкция покрита с епоксидна прахова боя, устойчива на корозия Размери ( W x L x H ): 60 x 190 x 65 cm Двусекционна " "Професионална медицинска теглилка: ""механична •/или еквивалент/ Отговаря на изискванията за метрологичен контрол и калибрация съгласно българското законодателство - бр. " Телескопичен ръстомер: Обхват на измерване: 60-200cm. "Двоен шкаф за медикаменти ""Размери: (Д/Ш/В) 900/400/1850 мм - Брой на рафтовете : 3 броя - Стъклени крила с ключалка, за ограничаване на достъпа - Шкаф с ключалка, за ограничаване на достъпа - Изцяло метален корпус: прахово боядисана конструкция от желязна ламарина, позволяваща ежедневно почистване" "Двоен гардероб за медицински кабинет ""Изцяло метален корпус:боядисана конструкция от желязна ламарина, позволяваща ежедневно почистване. - Размери:(Д/Ш/В) 900/400/1990 мм - Удобен шкаф, с две плътни врати от ПДЧ - Брой на рафтовете - 2 броя + стойка за висящи дрехи" "Медицински спешен шкаф ""Изработен от ламинирани дървени плоскости и стъкло. Със заключване на двата сектора. Размери:(Д/Ш/В) 900/410/1810 мм" "Гардероби болнично бельо ""Здрава метална конструкция, фабрично заварена, с 4 секции. Дебелина на ламарината: 0,7 mm Прахово боядисан Рафт: не Заключване: ключалка тип пощенски ключ или ключалка за катинар Отвори за вентилация Пластмасови крачета: 4 броя (Д/Ш/В) 900/400/1850 мм" Манипулационна маса Размери 70 /50/80 см.( ± 5см). Шкафове за чиста посуда - горни: Дължина: 100 см. / Широчина: 55 см. / Височина 90 см Шкафове за чиста посуда- долни: Дължина: 80 см. / Широчина: 40 см. / Височина 90 см "Количка за мръсно бельо без остри ръбове, подходяща за извършване на дезинфекция " Количка за опасни отпадъци без остри ръбове, подходяща за извършване на дезинфекция "Стойка за инфузия с ченири куки ""• Да бъде изработена от неръждаема стомана • Да бъде подвижна • Да бъде със спирачка • Да може да се регулира височината • Да има възможност за окачване на 2 сака и 2 банки""" СИСТЕМИ ЗА КОМПЮТЪРНА ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФИЯ /дигитален мин.42 канален ЕЕГ апарат/ "Общомедицинска многофункционална количка "" - метална конструкция неръждавейка -4 бр. колелца със стопер - мин. 2 чекмеджета -мин.2 бр. рафтове - Д х Ш х В: 650 х 450 х 900 мм; " "Класически сух стерилизатор с модерен и ергономичен дизайн. Функционални характеристики: - Таймер за настройване на желаното време за стерилизация - Обем мин.18 литра - Вътрешни размери: 375 х 230 х h200мм - Външни размери: 440 х 310х h 380мм Напълно автоматичен сух стерилизатор с регулируема температурата от 90° до 200°С." "Преносим 12-канален ЕКГ апарат с цветен LCD дисплей/или еквивалент/ ."Монофазен дефибрилатор Моно-фазна, асинхронна, външна дефибрилация .

   

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Решение до АОП - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Обявление - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Документация - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Съобщения до медиите - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение по чл. 69А, ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 17 Май 2016
 • Протоколи
 • Протокол на комисията по чл.72 от ЗОП - Публикувано на: 27 Май 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 17 Май 2016
 • Решение на Възложителя за избор на Изпълнител - Публикувано на: 27 Май 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор №140/17.06.2016 - Публикувано на: 29 Юни 2016
 • Ценова оферта - Публикувано на: 29 Юни 2016
 • Техническо предложение - Публикувано на: 29 Юни 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Информация на гаранция за изпълнение - Публикувано на: 29 Юни 2016
 • Банкова гар.за авансово плащане - Публикувано на: 24 Юни 2016
 • Информация за освоб.на гар. за изпълнение - Публикувано на: 12 Септември 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация на гаранция за изпълнение - Публикувано на: 29 Юни 2016
 • Информация по чл. 44, ал.3 т.1
 • Информация за сключен договор до АОП - Публикувано на: 29 Юни 2016
 • Информация за приключил договор - Публикувано на: 10 Август 2016
 • Обява
 • Информационен бюлетин към 30.06.2016 - Публикувано на: 07 Юли 2016
 • Информационен бюлетин към 30.06.2016 на англ.език - Публикувано на: 21 Юли 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2016-0001

  Началната дата: 11.01.2016 10:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставката на хранителни продукти предмет на възлагане в настоящата поръчка е"ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА-БЯЛА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ": Обособена позиция №1-Хляб и хлебни изделия; Обособена позиция №2-Пресни плодове и зеленчуци; Обособена позиция №3-Консерви; Обособена позиция №4-Месо,риба и месни продукти; Обособена позиция №5-Мляко и млечни изделия; Обособена позиция №6-Други хранителни продукти и подправки;

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Решение АОП - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Обявление - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Документация - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Съобщения до медиите - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Съобщение по чл. 69, ал.3 ЗОП - Публикувано на: 11 Март 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 11 Март 2016
 • Протокол на комисията по чл. 72 от ЗОП - Публикувано на: 01 Април 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за доставка на хранителни продукти - Публикувано на: 01 Април 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 25 Април 2016
 • Договори за доставка на хран.продукти - Публикувано на: 25 Април 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Инф.за приключил Дог.№2-Дост.на хляб и хлебни изделия - Публикувано на: 10 Май 2017 - 15:00
 • Инф.за приключил Договор №3-Доставка на пресни плодове и зеленчуци - Публикувано на: 10 Май 2017 - 15:00
 • Инф.за прикл.Дог.№4 за дост.на мляко и мл.продукти - Публикувано на: 10 Май 2017 - 15:00
 • Инф.за приключил Дог.№5-Доставка на месо,риба и месни продукти - Публикувано на: 10 Май 2017 - 16:00
 • Инф.за приключил Дог.№6-Доставка на др.хр.продукти и подправки - Публикувано на: 11 Май 2017 - 09:14
 • Инф.за приключил Договор №7-Доставка на консерви - Публикувано на: 11 Май 2017 - 09:28
 • Гаранции изпълнение
 • Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение по Договори за доставка на - Публикувано на: 03 Май 2017 - 09:00
 • Гаранция за Участие
 • Информация за освобождаване на гаранция за участие - Публикувано на: 22 Април 2016
 • Плащания
 • Плащане за м.април за доставка на хляб и зак.по Дог. 2 - Публикувано на: 03 Май 2016
 • Плащане за м.април за доставка на мляко и мл.прод.по Дог. 4 - Публикувано на: 03 Май 2016
 • Плащане за м.април за доставка на плодове и зеленчуци.по Дог. 3 - Публикувано на: 03 Май 2016
 • Плащания за м.май за дост.на хляб и закуски - Публикувано на: 08 Юни 2016
 • Плащания за м.май за дост.на зеленчуци - Публикувано на: 08 Юни 2016
 • Плащания за м.май за дост.на млечни прод. - Публикувано на: 08 Юни 2016
 • Плащания за м.май за дост. на месо - Публикувано на: 08 Юни 2016
 • Плащания за м.май за доставка на др.хр.пр. - Публикувано на: 08 Юни 2016
 • Плащания за м.май за дост.на консерви - Публикувано на: 08 Юни 2016
 • Плащания за м.юни за дост.на хляб и зак. - Публикувано на: 08 Юли 2016
 • Плащания за м.юни за дост.на зеленчуци - Публикувано на: 08 Юли 2016
 • Плащания за м.юни за дост.на млеч.прод. - Публикувано на: 08 Юли 2016
 • Плащания за м.юни за дост.на месо и риба - Публикувано на: 08 Юли 2016
 • Плащания за м.юни за дост.на др.хр.продукти - Публикувано на: 08 Юли 2016
 • Плащания за м.юни за дост.на консерви - Публикувано на: 08 Юли 2016
 • Плащания за м.юли за дост.на хляб и закуски - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Плащания за м.юли за дост.на зеленчуци - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Плащания за м.юли за дост.на млечни продукти - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Плащания за м.юли за дост.на месо и риба - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Плащания за м.юли за дост.на др.хран.продукти - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Плащания за м.юли за дост.на консерви - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Плащания за м.август на хляб и закуски - Публикувано на: 01 Септември 2016
 • Плащания за м.август на месо и месни прод. - Публикувано на: 01 Септември 2016
 • Плащания за м.август на зеленчуци - Публикувано на: 01 Септември 2016
 • Плащания за м.август на млечни продукти - Публикувано на: 01 Септември 2016
 • Плащания за м.август на др.хр.продукти - Публикувано на: 01 Септември 2016
 • Плащания за м.август на консерви - Публикувано на: 01 Септември 2016
 • Плащания за м.септември на хляб и закуски - Публикувано на: 03 Октомври 2016
 • Плащания за м.септември на зеленчуци - Публикувано на: 04 Октомври 2016
 • Плащане за м.септември на мляко и мл.пр. - Публикувано на: 04 Октомври 2016
 • Плащания за м.септември на месо - Публикувано на: 04 Октомври 2016
 • Плащания м.септември на др.хр.продукти - Публикувано на: 04 Октомври 2016
 • Плащания за м.септември на консерви - Публикувано на: 04 Октомври 2016
 • Плащания за м.октомври за дост.на хляб и закуски - Публикувано на: 07 Ноември 2016
 • Плащания за м.октомври на зеленчуци и плодове - Публикувано на: 07 Ноември 2016
 • Плащания за м.октомври за дост. на млечни продукти - Публикувано на: 07 Ноември 2016
 • Плания за м.октомври по досттавка на меса - Публикувано на: 07 Ноември 2016
 • Плащания за м.октомври за дост. на др.хр.продукти - Публикувано на: 07 Ноември 2016
 • Плащания за м.октомври за дост.на консерви - Публикувано на: 07 Ноември 2016
 • Плащания за м.ноември за дост.на хляб и закуски - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Плщания за м.ноември за дост.на зелен.и плодове - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Плащания за м.ноемви за дост.на млечни продукти - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Плащане за м.ноември за дост.на месни продукти - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Плащане за м.ноември по дост.на др.хр.продукти - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Плащане за м.ноем. за дост.на консерви - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Плащане за м.декември 2016 на горива за отопление - Публикувано на: 12 Януари 2017
 • Плащане за м.дек.2016 за дост.на хляб и закуски - Публикувано на: 12 Януари 2017
 • Плащане за м.дек.2016 за дост.на зеленчуци - Публикувано на: 12 Януари 2017
 • Плащане за м.дек.2016 за дост.на млечни прод. - Публикувано на: 12 Януари 2017
 • Плащ. за м.дек.2016 за дост.на месо - Публикувано на: 12 Януари 2017
 • Плащ.за дост.м.дек.2016 на др.хр.продукти - Публикувано на: 12 Януари 2017
 • Плащ. за м.дек.2016 по дост.на консерви - Публикувано на: 12 Януари 2017
 • Плащания за м.януари 2017 за дост. на хляб и закуски - Публикувано на: 13 Февруари 2017
 • Плащане за м.януари 2017 за дост.на консерви - Публикувано на: 13 Февруари 2017
 • Плащане за м.януари 2017 за дост.на месни продукти по Дог.№5 - Публикувано на: 13 Февруари 2017
 • Плащане зам-януари 2007 за дост. на др.хр.прод. по Дог.№6 - Публикувано на: 13 Февруари 2017
 • Плащания за м.февруари 2017 за дост.на хляб по Дог.№2 - Публикувано на: 07 Март 2017
 • Плащания за м.февруари 2017 за дост.на зеленчуци по Дог.№3 - Публикувано на: 07 Март 2017
 • Плащания за м.февруари 2017 по дост. на мл.продукти по Дог.№4 - Публикувано на: 07 Март 2017
 • Плащания за м.февруари за дост. на месо по Дог.№5 - Публикувано на: 07 Март 2017
 • Плащания за м.февруари за дост. на др.хр.прод. по Дог.№6 - Публикувано на: 07 Март 2017
 • Плащания за м.февруари 2017 за дост. на консерви по Дог.№7 - Публикувано на: 07 Март 2017
 • Плащания за м.март за доставка на хляб и закуски 2017 - Публикувано на: 06 Април 2017
 • Плащане за м.март за доставка на зеленчуци 2017 - Публикувано на: 06 Април 2017
 • Плащане за м.март за дост.на млечни продукти - Публикувано на: 06 Април 2017
 • Плащане за м.март за дост.на месни продукти - Публикувано на: 06 Април 2017
 • Плащане за м.март за доставка на др.хр. продукти 2017 - Публикувано на: 06 Април 2017
 • Плащане за м.март за дост.на консерви 2017 - Публикувано на: 06 Април 2017
 • Плащане за м.април за доставка на хляб -2017 - Публикувано на: 04 Май 2017 - 11:00
 • Плащане за м.април за дост.на зеленчуци -2017 - Публикувано на: 04 Май 2017 - 11:00
 • Плащане за м.април за дост.на млечни продукти-2017 - Публикувано на: 04 Май 2017 - 11:00
 • Плащане за м.април за дост. на месо-2017 - Публикувано на: 04 Май 2017 - 11:00
 • Плащане за м.април за дост. на др.хр.продукти и подправки-2017 - Публикувано на: 04 Май 2017 - 12:00
 • Плащане за м.април за дост. на консерви-2017 - Публикувано на: 04 Май 2017 - 12:00
 • Плащане за м.май за дост.на хляб и закуски - Публикувано на: 08 Юни 2017 - 09:00
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2015-0002

  Началната дата: 10.11.2015 08:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Гориво за опотление за изгаряне в стационарната горивна инсталация на ДПБ-Бяла . Количеството на доставката следва да отговаря на изискванията на БДС.Всяка доставка да бъде придружена с пълен комплект документи на фирмата доставчик. Количеството гориво необходимо за една година

   
  Договори и споразумения по ОП
 • Борсов договор - Публикувано на: 24 Ноември 2015
 • Спецификация - Публикувано на: 24 Ноември 2015
 • Информация за скл.договор в АОП - Публикувано на: 24 Ноември 2015
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 10 Ноември 2015
 • Решение - Публикувано на: 10 Ноември 2015
 • Плащания
 • Плащане за м. декември - Публикувано на: 17 Декември 2015
 • Плащане за м. януари - Публикувано на: 28 Януари 2016
 • Плащане за м. март - Публикувано на: 17 Март 2016
 • Плащане за м. април - Публикувано на: 03 Май 2016
 • Плащане за м.октомври 2016 - Публикувано на: 08 Ноември 2016
 • Плащания и доставка за м.декември2016 - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Плащания и доставка за м.ноември2016 - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Инф. за прикл.дог. гор.за отоплениедо АОП - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2015-0001

  Началната дата: 20.04.2015 08:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА- БЯЛА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”: Обособена позиция № 1 –Медикаменти за лечение на психиатрични заболявания; Обособена позиция № 2 –Други медикаменти; Обособена позиция № 3 –Медицински консумативи ;

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 20 Април 2015
 • Решение - Публикувано на: 20 Април 2015
 • Обявление - Публикувано на: 20 Април 2015
 • Документи одобрение - Публикувано на: 20 Април 2015
 • Документация - Публикувано на: 20 Април 2015
 • Образци на документи - Публикувано на: 20 Април 2015
 • Съобщение до медиите - Публикувано на: 20 Април 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение по чл. 69а, ал.3 ЗОП - Публикувано на: 18 Юни 2015
 • Протоколи
 • Протокол по чл. 68, ал.7, ЗОП - Публикувано на: 09 Юни 2015
 • Протокол 2 - Публикувано на: 09 Юни 2015
 • Протокол по чл. 72 ЗОП - Публикувано на: 09 Юни 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор 10 - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Договор 11 - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Договор 12 - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Ценова оферта мед.псих. - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Ценова оферта др.мед. - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Ценова оферта мед.консумативи - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Техн.представяне по Обособ.поз. No 1 мед.псих - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Техн.представяне по Обособ.поз. No 2 др.мд - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Техн.представяне по Обособ.поз.No 3 мед.консумативи - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Инф.до АОП за прикл.договор №10-дост.на псих.мед. - Публикувано на: 22 Юли 2016
 • Инф.до АОП ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГ.№11-дост.на др.медик. - Публикувано на: 22 Юли 2016
 • Инф.до АОП за прикюч.дог.№12-мед.консумативи - Публикувано на: 22 Юли 2016
 • Гаранция за Участие
 • Банкова гаранция - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Информация за освобождаване на гаранция за участие на Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Информация за освобождаване на гаранция за участие на Хелмед България - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Плащания
 • Информация за освобождаване на гаранция за участие на Търговска Лига - Публикувано на: 13 Юли 2015
 • Плащане за м. юли - Публикувано на: 06 Август 2015
 • Плащане за м. август - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Плащане за м. октомври - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Плащане за м. ноември - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане за м. декември - Публикувано на: 08 Януари 2016
 • Плащане за м. февруари - Публикувано на: 07 Март 2016
 • Плащане за м. март - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Плащане за м. април - Публикувано на: 03 Май 2016
 • Плащания за м.май по дост.на медик. и конс. - Публикувано на: 08 Юни 2016
 • Плащания за юни по дост.на мед.и консумативи - Публикувано на: 08 Юли 2016
 • Плащания за м.юли по доставка на медик. и консумативи - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2014-0003

  Началната дата: 25.11.2014 08:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Дизел за отопление червен маркиран -10 ppm E5 за изгаряне в стационарната горивна инсталация на ДПБ-Бяла. Количеството на стоката следва да отговаря на изискванията на БДС. Всяка доставка да бъде придружена с пълен комплект документи на фирмата доставчик.

  Договори и споразумения по ОП
 • Борсов договор - Публикувано на: 04 Декември 2014
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 04 Декември 2014
 • Спецификация към договор - Публикувано на: 04 Декември 2014
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 25 Ноември 2014
 • Плащания
 • Плащане за м. декември - Публикувано на: 05 Януари 2015
 • Плащане за м. януари - Публикувано на: 04 Февруари 2015
 • Плащане за м. февруари - Публикувано на: 05 Март 2015
 • Плащане за м. март - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Плащане за м. октомври - Публикувано на: 11 Ноември 2015
 • Плащане за м. ноември - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за приключил договор - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2014-0002

  Началната дата: 24.11.2014 00:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


   
   
  Доставката, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е „Доставка на хранителни продукти за Държавна психиатрична болница- Бяла по обособени позиции”: Обособена позиция № 1 – Хляб и хлебни изделия Обособена позиция № 2 – Пресни плодове и зеленчуци Обособена позиция № 3 – Консерви Обособена позиция № 4 – Месо, риба и месни продукти Обособена позиция № 5 – Мляко и млечни продукти Обособена позиция № 6 – Други хранителни продукти и подправки.
  Документация
 • Обявление - Публикувано на: 24 Ноември 2014
 • Решение - Публикувано на: 24 Ноември 2014
 • Документация - Публикувано на: 24 Ноември 2014
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение по чл. 69, ал.3, ЗОП - Публикувано на: 01 Февруари 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 14 Януари 2015
 • Протокол по чл. 72 ЗОП - Публикувано на: 06 Януари 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 24 Февруари 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Сключени Договори - Публикувано на: 20 Март 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за приключили договори - Публикувано на: 08 Април 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение - Публикувано на: 08 Април 2016
 • Гаранция за Участие
 • Гаранции за участие - Публикувано на: 21 Март 2015
 • Плащания
 • Плащане за м. март 15 - Публикувано на: 01 Април 2015
 • Плащане за м.април - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Плащане за м.май - Публикувано на: 05 Юни 2015
 • Плащане за м.юни - Публикувано на: 06 Юли 2015
 • Плащане за м.юли - Публикувано на: 06 Август 2015
 • Плащане за м.август - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Плащане за м.септември - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Плащане за м.октомври - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Плащане за м.ноември - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане за м.декември - Публикувано на: 08 Януари 2016
 • Плащане за м.януари - Публикувано на: 05 Февруари 2016
 • Плащане за м.февруари - Публикувано на: 07 Март 2016
 • Плащане за м.март 16 - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2014-0001

  Началната дата: 10.02.2014 08:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2015 ГОДИНА (12 МЕСЕЦА)КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1-ПСИХИАТРИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2-ДРУГИ МЕДИКАМЕНТИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3-КОНСУМАТИВИ МЕДИЦИНСКИ

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 02 Юни 2014
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 02 Юни 2014
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 10 Февруари 2014
 • Решение АОП - Публикувано на: 10 Февруари 2014
 • Обявление - Публикувано на: 10 Февруари 2014
 • Документи - образци - Публикувано на: 10 Февруари 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за приключил договор - Публикувано на: 04 Юни 2015
 • Информация за приключил договор по обособ.поз.1 - Публикувано на: 05 Юни 2015
 • Информация за приключил договор по обособ.поз.2 - Публикувано на: 05 Юни 2015
 • Информация за приключил договор по обособ.по.3 - Публикувано на: 05 Юни 2015
 • Протоколи
 • Протокол по чл. 72 ЗОП - Публикувано на: 07 Април 2014
 • Плащания
 • Плащания за м.юни - м.септември 14 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Плащане за м.октомври 14 - Публикувано на: 01 Ноември 2014
 • Плащане за м.ноември 14 - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • Плащане за м.декември 14 - Публикувано на: 05 Януари 2015
 • Плащане за м.януари 15 - Публикувано на: 04 Февруари 2015
 • Плащане за м.февруари 15 - Публикувано на: 05 Март 2015
 • Плащане за м.март 15 - Публикувано на: 05 Април 2015
 • Плащане за м.април 15 - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Плащане за м.май 15 - Публикувано на: 05 Юни 2015
 • Пълна справка на плащанията - Публикувано на: 14 Май 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2013-0002

  Началната дата: 14.10.2014 08:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  оставка на хранителни продукти по обосовени позиции : -Обособена позиция №1-Хляб и закуски -Обособена позиция №2-Пресни плодове и зеленчуци -Обособена позиция №3-Консерви -Обособена позиция №4-Месо и местни продукти -Обособена позиция №5-Риба и рибни продукти -Обосовена позиция №6-Мляко и млечни продукти -Обособена позиция №7-Други хранителни продукти и подправки

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 07 Януари 2014
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 14 Октомври 2014
 • Решение АОП - Публикувано на: 14 Октомври 2014
 • Обявление - Публикувано на: 14 Октомври 2014
 • Плащания
 • Плащане до 30 септември 2014 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Плащане за м. октомври - Публикувано на: 01 Ноември 2014
 • Плащане за м. ноември - Публикувано на: 13 Декември 2014
 • Плащане за м. декември - Публикувано на: 05 Януари 2015
 • Плащане за м. януари - Публикувано на: 05 Февруари 2015
 • Плащане за м. февруари - Публикувано на: 05 Март 2015
 • Плащане за м. март - Публикувано на: 01 Април 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол по чл. 72 ЗОП - Публикувано на: 11 Декември 2013
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за приключени договори - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 000654-2013-0003

  Началната дата: 06.11.2013 08:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Дизел за отопление червен маркиран -10 ppm-E5 за изгаряне в стационарната горивна инсталация на ДПБ-Бяла.Количеството на стоката следва да отговаря на всички изисквания на БДС.Всяка доставка да бъде придружена с пълен комплект документи от фирмата доставчик.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 20 Ноември 2013
 • Договор - Публикувано на: 20 Ноември 2013
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 20 Ноември 2013
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 06 Ноември 2013
 • Плащания
 • Плащания - Публикувано на: 25 Ноември 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение на договора - Публикувано на: 25 Ноември 2014